Relacje ze spotkań ASOS 2017 w maju

W maju 2017 r. w ramach realizacji projektu „Gminne Rady Seniorów Powiatu Jeleniogórskiego” odbyło się łącznie dziewięć spotkań grup senioralnych z animatorami. Programy poszczególnych spotkań nieco się od siebie różniły, ponieważ jest to już druga edycja projektu i w poszczególnych gminach Gminne Rady Seniorów są na różnych etapach formalizowania swoich działań.

W dniu 11.05.17 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach odbyło się pierwsze spotkanie seniorów w 2017 r.  w ramach projektu. Tutaj powoływana jest Rada Seniorów, dlatego prace poszły w kierunku: wyznaczania ról w grupie oraz w konsekwencji do organizowania pracy w grupie. Zostały też wstępnie zaplanowane działania mające na celu usprawnienie pracy konstytuującej się już Gminnej Rady Seniorów (zakup komputera, stworzenie strony internetowej, poprawa komunikacji ze społecznością senioralną w Gminie Mysłakowice)

15 maja 2017 r. w godz. 10.00-14.00 odbyło się pierwsze spotkanie w gminie Piechowice, dzięki gościnności Piechowickiego Ośrodka Kultury. W mieście środowisko senioralne dopiero się zrzesza w zwartą grupę, dlatego też tematyka zajęć była tu bardziej ogólna. Na spotkaniu poruszono następujące tematy: podsumowanie poprzedniego i prezentacja nowego projektu; zaprezentowano dobre przykłady związane z  aktywnością Seniorów w tym działalnością Rad Seniorów i Forum Seniorów; zastanawiano się w jaki sposób zaangażować seniorów w lokalną politykę społeczną - Rada Seniorów czy Forum Seniorów. Na końcu wybrano liderów grupy, którzy wezmą udział w dodatkowych zajęciach, które pomogą im wziąć na siebie odpowiedzialność dalszego konstytuowania Rad Seniorów

16 maja 2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie seniorów w Kowarach w pomieszczeniach Urzędu Miasta w Kowarach. Podobnie jak w Piechowicach, tutaj również trwa proces zrzeszania się bardzo licznego środowiska senioralnego. Tematy poruszane na tym spotkaniu były bardzo zbliżone do zagadnień omawianych w Piechowicach. W spotkaniu wzięło udział dziewięć osób, reprezentujących różne organizacje senioralne.

Również 16. Maja 2017 odbyło się spotkanie w Podgórzynie, w Centrum Aktywności Społecznej „POGÓRZE”. Było to pierwsze spotkanie seniorów w gminie w ramach nowego projektu. Na spotkaniu skupiono się przede wszystkim na przygotowaniu się do podjęcia działań jako Gminna rada Seniorów, która została jako pierwsza w regionie uchwalona decyzją Rady Gminy już w grudniu 2016 r. Rozmawiano głównie na temat ról w grupie – moja rola w zespole, jak rozpoznać swoje mocne strony. Jak wykorzystać swój potencjał do współpracy w Gminnej Radzie Seniorów.

17. maja 2017 spotkali się po raz pierwszy w tej edycji projektu seniorzy ze Starej Kamienicy, w Nowej Remizie Strażackiej. W ramach spotkania zorganizowano debatę nt. sytuacji seniorów i ich aktywności w gminie Stara Kamienica w kontekście możliwości utworzenia Rady Seniorów. Poruszono następujące kwestie: podsumowanie poprzedniej edycji projektu, planowanie działań – głównie aktywizacyjnych na tę edycję projektu i prezentacja jego założeń. Poruszono oczywiście też kwestię Rad Seniorów – dlaczego warto je zakładać i jakie są dobre praktyki związane z ich funkcjonowaniem. Na końcu wybrano liderów grupy, którzy wezmą udział w dodatkowych zajęciach, które pomogą im wziąć na siebie odpowiedzialność dalszego konstytuowania Rad Seniorów

18. maja 2017 r. w Świetlicy Wiejskiej w Janowicach Wielkich również zorganizowano debatę na temat: korzyści, jakie przyniesie utworzenie Rady Seniorów w gminie Janowice Wielkie. Spotkanie przyniosło wiele zadowalających spostrzeżeń, dzięki którym uda się usprawnić pracę podczas tej edycji projektu i w konsekwencji doprowadzić do utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Gminie Janowice Wielkie. Na końcu wybrano liderów grupy, którzy wezmą udział w dodatkowych zajęciach, które pomogą im wziąć na siebie odpowiedzialność dalszego konstytuowania Rad Seniorów.

22 maja 2017 r. w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej po raz pierwszy w tej edycji projektu spotkali się seniorzy ze Szklarskiej Poręby. Na spotkaniu poruszono następujące tematy: podsumowanie poprzedniego i prezentacja nowego projektu; zaprezentowano dobre przykłady związane z  aktywnością Seniorów w tym działalnością Rad Seniorów i Forum Seniorów; zastanawiano się w jaki sposób zaangażować seniorów w lokalną politykę społeczną - Rada Seniorów czy Forum Seniorów. Na końcu wybrano liderów grupy, którzy wezmą udział w dodatkowych zajęciach, które pomogą im wziąć na siebie odpowiedzialność dalszego konstytuowania Rad Seniorów.

23. maja 2017 r w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej spotkali się przedstawiciele jeleniogórskich organizacji senioralnych, zainteresowani tworzeniem w Jeleniej Górze Rady Seniorów. W spotkaniu wzięło udział 20 osób z różnych środowisk senioralnych. Studenci Jeleniogórskiej Akademii III wieku, członkowie Towarzystwa Walki z Kalectwem, członkowie Towarzystwa Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Jeleniej Górze, Studenci Uniwersytetu III wieku oraz innych organizacji. W ramach spotkania odbyła się debata na temat powołania Rady Seniorów lub Porozumienia Seniorów w Jeleniej Górze. Dyskusja była bardzo burzliwa, ale owocna. Seniorzy przedstawili swoje spostrzeżenia dotyczące polityki senioralnej w mieście Jelenia Góra. Dyskusja dotyczyła potencjału miasta oraz oczekiwań Seniorów  w zakresie ułatwień i udogodnień dla nich, które należy wprowadzić w naszym mieście

31 maja 2017 r. w Bibliotece odbyło się pierwsze w tym projekcie spotkanie seniorów w Jeżowie Sudeckim. Omówiono planowanie działań integrujących seniorów na rok 2017, prace nad mikroinicjatywą 2017.