Relacja X posiedzenie GTL 26.11.2018

 Juz po raz X-ty odbyło się posiedzenie Grupy Temtycznej ds. LEADER przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozowju Wsi. Ze strony Dolnośląskiej Sieci LGD w posiedzeniu wzięła udział Prezes Zarządu Dolnośląskiej Sieci LGD - Dorota Goetz oraz Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiej Sieci LGD Bożena Pełdiak.

         

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


Notatka z X posiedzenia grupy tematycznej ds. podejścia LEADER - Dorota Goetz

26  listopada 2018 r., godz. 11:00, sala nr 49/51, MRiRW

Godzina

Punkt programu

11:00

1.      Otwarcie i wprowadzenie do agendy posiedzeniaWitold Magryś, Polska Sieć LGD, przewodniczący GTL

2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad

11:20

3.      Przyszłość podejścia LEADER/RLKS w świetle aktualnego stanu negocjacji dot. kształtu Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. (w tym Stanowisko Rządu RP dot. pakietu propozycji legislacyjnych WPR po 2020, przygotowania do tworzenia Krajowego Planu Strategicznego) - Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W czerwcu opublikowano projekty rozporządzeń KE w zakresie nowego okresu programowania dot. RLKS. 392, 393, 394/2018, art. 25-28 dot. LEADER-a. Do końca marca 2019 powinny zostać przyjęte, przed wyborami do Europarlamentu, ale mała szansa. LEADER jest  w celu 8, jest ich 9 łącznie. Nie będzie PROW, tylko KPS czyli Krajowy Plan Strategiczny. Nowością jest wspólne wdrażanie WPR i rozwój obszarów.

Nadal nie rozstrzygnięty jest sposób wyboru LSR w nowym okresie, jaki ma być leader: bardziej animator czy administrator? Sieci regionalne i Polska sieć dawały uwagi i odpowiedzi na pytania jakie zadała MinRol w tej kwestii, daje to jakiś obraz, ale nadal nie ma rozstrzygnięcia ze strony MinRol, trzeba jeszcze dyskutować, bo i tak nadal wyjaśniane są szczegóły rozporządzeń KE, nadal sprawa do dyskusji.

Minister zachęcił do przejrzenia stanowisko rządu dot. EFRROW w sprawie podst. dokumentów opublikowanych w czerwcu 2018 – projekt rozporządzeń dot. nowej perspektywy 2021-2027, bo to daje jakiś obraz podejścia.

Ruszył proces zmiany strategii na poziomie kraju i województwa, wynikający ze zmiany sposobu zarządzania krajem. Jeżeli regionalnie pojawią się takie spotkania, dobrze żeby LGD-y na nich były i wpływały na to co się dzieje.

12:00

4.      Informacje o pracach dotyczących okresu programowania 2021-2027 w grupach roboczych działających na poziomie europejskim - Joanna Gierulska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, MRiRW

Jest zamiar rozliczania rocznego ze wskaźników. Większość państw zgłasza problem w trybie rocznym, co jest b. trudne. W tej perspektywie będzie też bardzo „eko” – 40% ma iść na klimat i środowisko. LEADER 5%, przypisanie do 8 stwarza wiele więcej możliwości, jest ogólnie bardziej. Wielofunduszowść jest możliwa, ale nadal zależy od decyzji kraju. Nie ma opcji tzw. odrębnego programu LEADER, to w stanowisku rządu w ogóle nie znalazło miejsca, natomiast pozostała możliwość finansowania przez fundusz wiodący oraz rozliczania tych różnych źródeł np. wg. wskazanego EFRROW. Organizacja jedno i wielofunduszowego. Problem z lgd tylko wiejskimi, tylko miejskimi czy miejsko-wiejskimi. Musi być Leadfounds. Nie ma też decyzji co będzie z ZIT, jakie decyzje zapadną w poszczególnych województwach w sprawie RPO i miejsca w tym LGD. Ministsretwo nie ma przełożenia na inne miniestertswa, więc chyba jesteśmy w takiej sytuacji jak wcześniej (walka o RPO – uwaga Dorota).

Jak już kiedyś mówione było: nadrzędność ma WPR a nie ogólne rozporządzenie KE, co jest nowe, to też oznacza, że WPR ma pierwszeństwo przed rozwojem obszarów wiejskich.

W 1305 nowym nie wskazuje się kosztów kwalifikowalnych, są wskazane jedynie niekwalifikowalne. Duże inwestycje możliwa jest tylko w RLKS.

Generalnie wskazują 75% poziom finansowania EFRROW, Leader nadal 100%.

Leader jest w art. 71 „współpraca” to taki dziwny art. B. obszerny, gdzie wiele jest wątpliwości co do konstrukcji i roli współpracy. W nowym okresie środki na podejmowanie dz. gosp. dla młodych rolników i gospodarstw – TYLKO RYCZAŁT, nie może być refundacji.

LGD Zielony Pierścień Tarnowa wziął udział i w kooperacji z 35 gminami robią OZE. Ministerstwo Infrastruktury i środowiska ogłaszało konkursy na klastry w tym temacie i edukację? – sprawdzić. Propozycja z jego strony by w OZE włączać LGD, ale jak, jak z tych źródeł jw.? Ministerstwo spróbuje to sprawdzić.

5.      Stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kwestii kamieni milowych
w podejściu LEADER/RLKS w okresie programowania 2014-2020
- Łukasz Tomczak, Z-ca Dyrektora DROW, MRiRW

Przedstawiono projekt aneksu do umowy, który łagodzi kwestie kar dla LGD, wprowadza się zapis dot. 60% uśrednionych wskaźników. Natomiast na razie nie przedstawiają danych jak z premiami za wykonanie wskaźników, bo na razie przesunęli w PROW środki, poszło do KE, muszą zatwierdzić; ponadto zobaczyć ile będzie LGD, które będą miały kary i te dwie kwestie będą tworzyć pulę środków przyznawanych tym, którzy mają wysokie wykonanie wskaźników i kwot. Cała sprawa jeszcze będzie trwała do końca roku zanim będzie wiadomo jakie wykonanie i jakie środki na premie dla LGD.

13:00

Przerwa

13:20

6.      Zmiany w legislacji dotyczącej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w kontekście kolejnego konkursu na wybór operacji realizowanych przez partnerówKrzysztof Rodzik, Dyrektor Biura Pomocy Technicznej, MRiRW. Jeżeli będzie problem z kwalifikowalnością kosztów tzw. „administracyjnych” to dzwonić do niego.

Zmiana rozporządzenia w KSOW, ogłoszenie konkursów czeka na podpis prezydenta.

1.      Ograniczenie tematów za które były punkty do 4 z 11.

2.      Sumowanie wkładów własnych partnerów w projekcie.

3.      35 lat pozostanie co najmniej 35 lat w wyjazdach, szkoleniach, warsztatach. Usunięto z takich działań jak audycje radiowe, telewizja, publikacje itp….

4.      Rozszerzenie z 1 do 3 województw, decydować będzie z jakiego woj. będzie najwięcej LGD.

5.      Dodanie klauzuli RODO w KSOW.

6.      Uproszczenie wniosku, usunięcie uzasadnienia w zestawieniu rzecz-fin.

7.      Uzupełnienie instrukcji, z którego obszaru grupa.

W nowej perspektywie Pomoc Techniczna ma być rozliczana ryczałtem na poziomie krajowym, ale nie oznacza to ryczałtu na poziomie realizacji operacji, jeszcze nie wiedzą co z tym zrobić.

8.      Dyskusja odnośnie kosztów kwalifikowanych dot. koordynacji i księgowości. Jest możliwe finansowanie, została wydana interpretacja, trzeba to wpisywać i egzekwować ich uznanie przez SW, u nas informacja na poziomie SW taka była, że nie można. Jeżeli będzie inaczej i SW b®dzie się uperać proszą o telefon czy mail do p. Rodzika i przekazanie takiej informacji, będą interweniować. Interpretacja jest na stronie KSOW. Dyskusja o pobieraniu opłat od uczestnika co zobowiązuje go do uczestnictwa jest niemożliwe, bo 100% kosztów kwalifikowalnych jest refundowana. Dyskusja bezsensowna.

Szkolenie dla partnerów KSOW: w grudniu dla SW regionalnych, później dla partnerów.

13.50

7.      Informacja o efektach realizacji projektu pn. „Akademia Umiejętności Animatora LGD” przedstawiciel Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Małgorzata Kramarz.

Jest zamiar realizacji dalej projektu w nowym roku, ministerstwo chce zweryfikować rezultaty i koszty. Wydano ok. 500.000 zł na ten projekt. Minister wie, że taki projekt jest niezwykle potrzebny i popiera, ale jednocześnie chce zbadać jaki efekt z wydanych środków, by wiadomo było co robić dalej. Ale jest za kontynuacją.

8.      Relacja z wyjazdu studyjnego do Portugalii zorganizowanego w ramach wsparcia Jednostki Centralnej Krajowej Sieci Obszarów WiejskichBożena Pełdiak, Polska Sieć LGD

Sytuacja podobna jw. Pytanie jaki z tego pożytek i efekt? Wszystkim projektom z centralnego KSOW trzeba się przyjrzeć czy przekłada się to na rzeczywistość LGD w ich pracy, bo wydanie tych środków to nie problem, pytanie co z tego wynika?

14.15

9.      Wolne głosy i wnioski

14:30

10.  Podsumowanie i zakończenie posiedzenia

14:30

Obiad