NABÓR WNIOSKÓW NR 2/2019/G - granty-KAPITAŁ SPOŁECZNY

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2019/G Z DNIA 28.02.2019 R. O POWIERZENIE GRANTÓW INICJATYWY NA RZECZ WZMOCNIENIA KAPITAŁU SPOŁECZNOŚCI I ORGANIZACJI, W TYM EDUKACJA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZECIWDZIAŁANIA ZMIANOM KLIMATU

Zakres tematyczny naboru:

Wsparcie przyznawane jest na operacje w zakresie, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r poz. 772. z późn. zm.) tj. na wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego, wynikające ze Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Partnerstwa Ducha Gór na lata 2014-2020(23):

Cel główny: III. Włączenie i integrowanie społeczności lokalnych oraz podmiotów ekonomii społecznej wokół rozwoju własnych miejscowości w oparciu o zasoby, poprzez innowacyjność z poszanowaniem środowiska i klimatu do 2020(23) r.

Cel szczegółowy:  III.1. Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w rozwój obszaru, z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, z poszanowaniem środowiska i klimatu na obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór do 2020(23) r.

Przedsięwzięcie: III.1.2. Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacja   w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu

Wskaźniki:

  • produktu: liczba rodzajów inicjatyw edukacyjnych (wartość końcowa zgodnie z LSR – 10 szt.),
  • rezultatu: liczba osób biorących udział w inicjatywach edukacyjnych (wartość końcowa zgodnie z LSR – 500 osób).

 Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego:

  • inicjatywy edukacyjne na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacja   w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.