Rada Fundacji 30.06.2019 r.

Zapraszamy członków Rady Fundacji Partnerstwo Ducha Gór na posiedzenie w dniu 30.06.2019 r.  w Karpaczu, ul. Konstytucji 3 Maja 25, biuro LGD, godz. 16.00.

Porządek obrad:

1. Stwierdzenie kworum.

2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018.

3. Udzielenie absolutorium zarządowi za rok 2018.

4. Sprawy różne.