Relacja Walne Zebranie 12.06.19

12.06.2019 r. od godz. 14.00 odbyło się Walne Zebranie LGD Partnerstwo Ducha Gór w Podgórzynie, w Centrum Aktywności Społecznej. 

Porządek obrad został zrealizowany, poza 1 pkt. dot. nowej osoby do Radu LGD, oceniającej wnioski, z powodu braku na ten moment kandydata.

Dokonano zmian w składzie Komisji Rewizyjnej.

Zatwierdzono sprawozdanie zarządu za 2018 r. oraz udzielono absolutorium zarządowi za 2018 r.

Dokonano konsultacji społecznej dot. zmian w LSR w zakresie przeznaczenia środków z tzw. "bonusa" na podejmowanie działalniości gospodarczej.

Przyjęto nowych członków: Lada Karkonosko-Izerska, Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich "Miłkowianie" oraz Stowarzyszenie Przyjaciół  Pdgórzyna "Pogórze". Serdecznie witamy nowych członków w naszym gronie! Część kandydatów nie była obecna na Walnym Zebraniu, dlatego ich przyjęcie odłożono na kolejne spotkanie, zgodnie z wolą zgromadzonych.

 

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Dorota Goetz
Udostępnił: Dorota Goetz
Opublikowano:  13.06.2019 r.
Zmodyfikowano: