Uzupełniające nabory na granty

Ogłoszono nabory uzupełniające do trzech grantów:

4/2019 Włączenie społeczne poprzez realizacje Festiwalu Ducha Gór

5/2019 Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacja w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu

6/2019 Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego 

link do ogłoszeń