NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DS. WDRAŻANIA LSR I AKTYWIZACJI

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Górogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w biurze LGD Partnerstwo Ducha Gór na stanowisku: ds. wdrażania LSR i aktywizacji. Termin składania aplikacji elektronicznej: 10.12.2019 r.

Zakres obowiązków:

 • Znajomość i przestrzeganie prawa w zakresie PROW na lata 2014 – 2020 i innych przepisów regulujących funkcjonowanie LGD,
 • udzielanie interesantom doradztwa w zakresie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w Lokalnej Strategii Rozwoju, pomoc i doradztwo w zakresie opracowania projektu pod kątem zgodności z LSR, przygotowania wniosku
 • raportowanie przełożonemu o zauważonych nieprawidłowościach
 • udział w kontrolach przeprowadzanych przez organy wewnętrzne
 • wykonywanie zapisów zawartych w planie komunikacji
 • przeprowadzanie bieżącego monitoringu realizacji LSR zgodnie z harmonogramem
 • dokonywanie ewaluacji LSR zgodnie z harmonogramem
 • obsługa organów LGD w szczególności Rady;
 • przygotowywanie naborów konkursów i sporządzanie odpowiednich dokumentacji;
 • przygotowanie wniosków o udzielenie grantów dla LGD;
 • składanie sprawozdań Dyrektorowi Biura oraz odpowiednim organom LGD z przebiegu realizacji poszczególnych zadań;
 • udzielanie informacji o działalności LGD – telefonicznie, ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem internetu;
 • przygotowywanie informacji i materiałów na stronę www stowarzyszenia
 • utrzymywanie kontaktu z członkami LGD i przedstawicielami poszczególnych gmin
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • prowadzenie spotkań i szkoleń informacyjnych w zakresie składania projektów
 • promowanie LGD i jego działalności

Wymagania konieczne (wiedza, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe):

 •  wykształcenie wyższe,
 • staż pracy minimum 2 lata LUB DOŚWIADCZENIE W LGD (staż, wolontariat itp.),
 • dobra znajomość problematyki w zakresie realizacji projektów ze środków,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie aplikacji biurowych,
 • znajomość przynajmniej jednego języka UE,
 • znajomość aktów prawnych dotyczących działalności LGD i wdrażania LSR,
 • wiedza dotycząca funkcjonowania organizacji pozarządowych,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie aplikacji biurowych,
 • kultura organizacji pracy, kreatywność, dobra komunikacja, dyspozycyjność, umiejętności interpersonalne.

Inne wymagania konieczne:

 • Kandydat nie może być członkiem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór.

Wymagania pożądane – wiedza, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe 

 • doświadczenie w pracy nad realizacją projektów finansowanych przez UE,
 • doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o pomoc, organizowaniu działań,
 • znajomość zagadnień związanych z PROW,
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 • odporność na stres.

Oferujemy: 

 • umowę o pracę po 3 miesięcznym okresie próbnym,
 • stabilne zatrudnienie,
 • możliwość rozwoju osobistego.

Nabór odbywa się w 3 etapach:

I. Przesłanie w terminie CV oraz listu motywacyjnego drogą elektroniczną w terminie do dnia 10.12.2019 na adres: sekretariat@duchgor.org.

W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie dla potrzeb przeprowadzenia rekrutacji przez LGD Partnerstwo Ducha Gór, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)"

Na tym etapie następuje weryfikacja zapisów CV pod kątem spełniania przez kandydata/-tki warunków koniecznych dot. wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, wynikających z ogłoszenia

II. Zaproszenie kandydatów/-tki spełniających wymagania konieczne wynikające z CV do składania pełnej aplikacji tj. CV wraz z kopiami dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia, szkolenia, doświadczenie zawodowe itp… najpóźniej do dnia 12.12.2019 r.

Na tym etapie konieczne jest dostarczenie dokumentów (jw.) osobiście do biura LGD, ul. Konstytucji 3 Maja 25, 58-540 Karpacz wraz z oryginałami do wglądu.

III. Zaproszenie kandydatów/-tki spełniających wymagania konieczne do zdania egzaminu wiedzy w zakresie PROW 2014-2020 oraz funkcjonowania LGD w dniu 12.12.2019 r.

Informujemy, że kandydaci/-tki nie spełniający warunków koniecznych, których nie mogą potwierdzić stosownymi dokumentami - zostaną odrzuceni.

Do II etapu skontaktujemy się tylko z kandydatami/-tkami spełniającymi wymagania konieczne dot. wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Do III etapu skontaktujemy się tylko z osobami spełniającymi wymagania konieczne, które dostarczyły dokumenty potwierdzające ich spełnienie.

Przewidywany termin zatrudnienia: w zależności od sytuacji zawodowej i prawnej kandydata/-tki.

Dane kontaktowe LGD Partnerstwo Ducha Gór:

ul. Konstytucji 3 Maja 25, 58-540 Karpacz

mail: sekretariat@duchgor.org

tel. 75 644 21 65

godz. pracy biura: 8.00-16.00