05.12.19 Posiedzenie GTL MINROL Warszawa

  1. XIII Posiedzenie dotyczyło zasad rozdysponowania dodatkowych środków oraz różnic kursowych.
  2. Zasady rozdysponowania dodatkowych środków w ramach działania LEADER objętego PROW 2014-2020 – p. Łukasz Tomczak, z-ca dyrektora DROW MRiRW.

30 mln. EUR ogółem (łącznie EFRROW i krajowe), EFRROW to ok. 19,09 EFRROW mln i 10,9 mln EUR krajowy wkład.

To jest ok. 120 mln złotych łącznie – dodatkowe dla LGD-ów na 19.2 i 19.3, z tego: 95,9 PLN mln na 19.2 i 24,1 mln PLN na 19.3 (nowy limit to 10%).

Zasady: nowy sposób podziału pomiędzy, które są najbardziej zaawansowane we wdrażaniu strategii – poziom wykorzystania środków na zawartych umowach, jako moment bazowy 31.08.2019 r. i 70% globalnego budżetu, nie więcej niż 11% dla pojedynczego bonusa.70 % dotyczy całego budżetu, łącznie z bonusem. 

Trochę inne wymagania, co najmniej 50% bonusa będzie na przedsiębiorczość, reszta jak potrzeby. Jest propozycja 65% i 10%. Grupa samorządów i Polska Sieć LGD ma wyrazić opinię. Natychmiast po akceptacji Komisji Europejskiej konieczne wdrażanie, ponieważ zostało mało czasu. 

3. Omówiono zasady przezkazania i wykorzystania różnic kursowych dla LGD, co oznacza zmiany w startegii oraz dodatkowe wskaźniki.

4. Obecnie samorządy mają czas, by przeliczyć stan zakontraktowania sroidków na dzień 31.08.2019 r. by uzyskać obraz ile LGD otrzyma w danym województwie bonus.