21.02.2020 Regionalni przedstawiciele LGD w MinRol

Spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dn. 21.02.2020

I Uczestnicy spotkania

 • Ryszard Kamiński – Podsekretarz Stanu MRiRW
 • Joanna Gierulska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW
 • Łukasz Tomczak – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW,
 • Pracownicy Wydziału Leader MRiRW,
 • Przedstawiciele LGD wszystkich sieci wojewódzkich – bez samorządów. Ze strony Dolnego Śląska - Dorota Goetz, Wiceprezes Dolnośląskiej Sieci LGD i Prezes Zarządu Sieci LGD Partnerstwo Ducha Gór

 II Poruszone zagadnienia

 • Zwiększenie środków na poddziałanie 19.2 – Koszty bieżące i aktywizacja

Budżet PROW 2014-2020 został określony, zakontraktowany działaniami. Oznacza to, że MRiRW może dowolnie przesuwać środki między poszczególnymi poddziałaniami 19.1, 19.2, 19.3, 19.4. Żeby zwiększyć środki na 19.4 MRiRW bez konieczności występowania do Komisji o zgodę musiałoby zmniejszyć kwotę przeznaczoną na projekty współpracy, która i tak została ostatnio zmniejszona na wniosek PS LGD aby więcej środków przeznaczyć na tzw. drugiego bonusa, co pozwoliło objąć nim więcej grup. W tym momencie MRiRW nie widzi możliwości dalszego zmniejszania kwoty środków na poddziałanie 19.3. Przesunięcie w PROW 2014-2020 innych środków na poddziałanie 19.4 wymagałoby zabrania ich z innych działań i uzyskanie stosownej zgody Komisji. MRiRW na ten moment nie widzi takiej możliwości.

Obecnie jedyne zwiększenie budżetów LGD na poddziałanie 19.4 jest możliwe jedynie w ramach przeliczania budżetu przy obowiązującym kursi €. Co się odbywa ponieważ LGD przygotowując wnioski o płatność otrzymują informację z SW o dostępnych środkach w ramach poddziałania 19.4 w PLN przeliczone z € po kursie z dnia wypłaty refundacji dla beneficjentów.

SW posiadają już obowiązującą instrukcję przeliczenia € na PLN. Nie jest to jak twierdzą SW z Dolnegośląska i Lubelskiego wstępna instrukcja. SW otrzymały tą instrukcję pismem podpisanym przez SW i jest dla nich obowiązująca. Na spotkaniu pojawiły się głosy, ze są regiony, w których dokonano już pierwszych przeliczeń dla LGD.

MRiRW nie widzi możliwości odstąpienia od wymogu utrzymania przez LGD liczby etatów określonej w umowie ramowej i przepisach prawa. MRiRW przypomniała, że koszty bieżące rozliczamy ryczałtem, którego reguły były przedmiotem negocjacji z Komisją.

 • Zmiana rozporządzenia o projektach współpracy

Przed spotkanie Prezes PS LGD sugerował w rozmowach z MRiRW wprowadzenie dodatkowej zmiany w rozporządzeniu o projektach współpracy polegającej na rozszerzeniu katalogu kosztów kwalifikowalnych o koszt wynagrodzeń pracowników LGD i koszty wynikające z kodeksu pracy. Dotyczyłoby to osób zatrudnionych w ramach poddziałania 19.4 na podstawie umowy o pracę. Zmiana taka pozwoli LGD nieznacznie odciążyć budżet poddziałania 19.4, a ponadto wyeliminuje sytuacje, w których SW uznaje koszty koordynatorów projektów współpracy za niekwalifikowalne. MRiRW przychyliło się do takiej propozycji, prosząc jednocześnie o formalne pismo w tej sprawie.

 • Kamienie milowe

MRiRW będzie monitorować sytuację i jeżeli rzeczywiście wymagana będzie interwencja, to tak jak w przypadku pierwszego kamienia milowego MRiRW dopuszcza zmianę w umowie ramowej. Jednocześnie wskazano, że należy pamiętać, że jeżeli LGD będzie miała ogłoszone nabory – wybrane operacje, to SW nie będzie miała z czego dokonać cięcia. MRiRW zadeklarowało poruszenie tematu drugiego kamienia milowego na spotkaniu koordynacyjnym z SW, tak aby mobilizować urzędy do szybszego sprawdzania WoPP.

 • Miejsca pracy

Zostanie przygotowany aneks do umów dla beneficjentów tak aby w sytuacji gdy przedsiębiorca deklarował utworzenie dużej liczby miejsc pracy a z różnych przyczyn stworzył ich trochę mniej nie był karany do pełnej kwoty dofinansowania, tak aby kara byłą proporcjonalna do winy. Sytuacje oczywiście komplikuje, gdy lgd liczbę przyznanych punktów miało uzależnioną od liczby tworzonych miejsc pracy i to kryterium decydowało o wyborze wniosku. LGD mają przekazać MRiRW opisy sytuacji tak aby przygotowany aneks był rzeczywiście pomocny dla przedsiębiorców, którzy utworzyli dużo miejsc pracy ale nie tyle ile deklarowali.

MRiRW pochyli się nad sprawdzeniem problemu związanego z blokowaniem LGD budżetów w sytuacji gdy ich beneficjent jest windykowany, a sama windykacja znacznie przeciąga się w czasie. Blokowanie budżetów ma ostatecznie wpływ na kwotę jaką LGD otrzyma na swoje koszty bieżące.

Dodatkowo MRiRW sprawdzi sytuację gdy ZUS nie wymaga pełnego ubezpieczeni.

 • Spotkanie PS LGD
 • Przedstawienie sytuacji i dyskusja dot. stanu płatności składek do sieci, w tym składki na ELARD. W przypadku składki członkowskiej sytuacja jest niezła, brakuje wpłat z kilku województw, są tez regiony, które odprowadzają niepełną składkę. Najbardziej problematyczne województwa to Małopolska i Podkarpacie. Zarząd PS LGD podjął decyzję, że będzie motywował regiony do regularnego opłacania składek:
 • uzależniając wysokość kaucji dla uczestników wyjazdów studyjnych, tak jak było to w ubiegłym roku,
 • odciąć dostęp do grupy LGD na Facebook’u osobom z regionów, które nie regulują składek,
 • wprowadzenie we współpracy z KSOW systemu rekomendacji dla przedstawicieli LGD ubiegających się w KSOW o dofinansowanie udziału w wydarzeniach europejskich,
 • wprowadzenie zasady nieuwzględniania głosu LGD z regionów nieregulujących składek na etapie konsultacji prowadzonych dla MRiRW.
 • Zarząd proponuje aby raz w roku organizowane było spotkanie Zarządu PS LGD z sieciami regionalnymi i przedstawicielami MRiRW. Od tego roku wprowadzana zostanie zasada udziału członków Zarządu PS LGD w spotkaniach regionalnych sieci. Zapowiedziana została zmiana strony www, ponieważ obecna jest wykonana w przestarzałej technologii (trudność w otwieraniu na smartphon’ach, czy tabletach). Zarząd PS LGD ma obowiązek uczestniczenia w spotkaniach na szczeblu krajowym i europejskim, których jest coraz więcej w związku z przygotowywaniem nowego okresu programowania. Jednocześnie Zarząd PS LGD zwrócił uwagę, że nie można oczekiwać, że LGD macierzyste będzie ponosić takie koszty.
 • Kosztami prowadzenia LGD nie może być obciążana jedna grupa, stąd ustalono, że Zarząd PS LGD przygotuje na Walne budżet na najbliższy rok, tak aby wskazać na co miałyby być przeznaczone podniesione składki członkowskie. Ogólna dyskusja o prowadzeniu obecnie sieci przez nowy zarząd – P. Sadłocha dopiero przejął i wprowadzać chce zmiany. Chce wprowadzić koniecznie spotykanie się wszystkich LGD na ogólnopolskim spotkaniu co najmniej 1 raz w roku, żeby wymieniać informacje, spotykać się, słuchać co w regionach się dzieje jak konferencja z KSOW. Zarząd PS chce też odwiedzać poszczególne województwa np. w ramach konferencji, spotkań, szkoleń, żeby spotykać się regionach z LGD-ami z danej sieci. Również zrobić stronę www i na niej zamieszczać stanowiska, materiały, prezentacje itp... Uznano to za dobre pomysły, trzeba tylko zadbać, żeby tak się stało.
 • Konieczne jest zatrudnienie osoby do obsługi sieci, po analizie podwyższenie składek do sieci.