Konferencja "RLKS w okresie 2021-2027"

Zapraszamy 03 sierpnia 2020 r. na konferencję: "Dobre przykłady realizacji wielofunduszowych RLKS-ów oraz nowych kierunków wskazanych przez Unię Europejską jako kluczowe w nowym okresie programowania dla Programu Leader: klimat, nowe technologie i Smart Village".

Konferencja odbędzie się w godzinach 9.30 - 14.30 w Hotelu Śląsk, ul. Oporowska 60 we Wrocławiu.

Konferencja jest realizowana w ramach projektu "Dobre przykłady realizacji wielofunduszowych RLKS-ów jako źródło wiedzy i doświadczeń w rozwoju międzyterytorialnej współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania” realizowanego przez Związek Stowarzyszeń „Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD”.

PROGRAM KONFERENCJI

Rejestracja uczestników (godz. 9.00 – 09.30)

9.30 Rozpoczęcie i powitanie uczestników

Agnieszka Kasina – Prezes Zarządu Dolnośląskiej Sieci LGD

Grzegorz Suduł – Dyrektor Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Izabela Woronowicz – Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

  • Kierunki wskazane przez Unię Europejską jako kluczowe w nowym okresie programowania dla Programu Leader, wskazane w projekcie rozporządzenia ogólnego - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz
  • Planowane przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego podejście terytorialne w perspektywie 2021-2027 w aspekcie priorytetów UE

Przedstawiciel Województwa Dolnośląskiego

  • Doświadczenia w planowaniu i realizacji podejścia RLKS w województwie kujawsko-pomorskim oraz RLKS w okresie 2021-2027 w aspekcie priorytetów

Elżbieta Siemiątkowska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego

  • Doświadczenia w planowaniu i realizacji podejścia RLKS w województwie kujawsko-pomorskim oraz RLKS w okresie 2021-2027 w aspekcie priorytetów

Elżbieta Filipowicz – Dyrektor Departamentu Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

  • RLKS jako narzędzie rozwoju lokalnego – doświadczenia europejskie i wnioski dla Dolnego Śląska w okresie 2021-2027 w aspekcie priorytetów

Prof. dr hab. Aldona Wiktorska – Święcka, MBA, Uniwersytet Wrocławski, członkini zarządu Urban Experts Research Alliance, ekspert Komisji Europejskiej ds. kluczowych programów sektorowych

  • Nowe kierunki wskazane przez Unię Europejską jako kluczowe w nowym okresie programowania dla Programu Leader: klimat, nowe technologie i Smart Village.

Dr Andrzej Hałasiewicz - doktor nauk humanistycznych, ekonomista, socjolog, ekspert ds. rozwoju wsi oraz rozwoju lokalnego i regionalnego, członek grupy tematycznej ERDN ds. Smart Villages, European Council for the Village and Small Town - ECOVAST (członek międzynarodowego komitetu wykonawczego od roku 1996)

  • Doświadczenia w planowaniu i realizacji podejścia RLKS w województwie kujawsko-pomorskim z perspektywy LGD oraz RLKS w okresie 2021-2027 w aspekcie priorytetów

Dorota Stanek – Przewodnicząca Kujawsko-Pomorskiej Sieci LGD, Dyrektorka Biura LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk

  • Stanowisko Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD ws. mechanizmu RLKS w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Dorota Goetz – Wiceprezes Związku Stowarzyszeń „Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD”, Prezes LGD Partnerstwo Ducha Gór, delegatka Grupy Roboczej do spraw Leader przy MRiRW.

  • Dyskusja i zakończenie konferencji.

14.30 – Zakończenie konferencji, obiad.

 Informujemy, że kolejność wystąpień zostanie podana do wiadomości po szczegółowych ustaleniach z prelegentami.

Z uwagi na hybrydowy charakter konferencji zgłoszenia będą przyjmowane od osób, które wezmą osobisty udział w konferencji jak również zgłoszenia od osób, które będą uczestniczyć w konferencji za pośrednictwem platformy do wideokonferencji.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia udziału w konferencji do dnia 30 lipca za pomocą formularza rejestracyjnego formularz zgłoszeniowy
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferecnja jest przeznaczona dla przedstawicieli samorządów lokalnych, pracowników LGD, członków Rad oceniajacych, członków LGD.
Pytania dotyczące konferencji można kierować do sekretariatu sieci pod nr tel.75 644 21 65 oraz e-mail: sekretariat@duchgor.org, osoba do kontaktu w sprawie konferencji: Dorota Goetz.

 

Belka sieć paertnerstw