Otwarte warsztaty prób Zespołu Szafiry

 "W dniu 01.09.2020 odbyły się szóste otwarte warsztaty próby Zespołu Szafiry pod nazwą „Grać , tańczyć i śpiewać każdy może – Seniorze” połączone ze spotkaniem Rad Seniorów i organizacji senioralnych Gminy Powiatu Jeleniogórskiego oraz Jeleniej Góry w Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie.

[...] W pierwszej części warsztatów Zespół Szafiry wraz z uczestnikami spotkania wspólnie śpiewał piosenki patriotyczne związane z rocznicą wybuchu II wojny światowej, jak i związane z tematyką senioralną. Każdy uczestnik spotkania korzystał ze śpiewnika, który został przygotowany w ramach projektu. Ponadto uczestnikom spotkania rozdano ulotki reklamujące Zespół Szafiry i zamierzenia realizowane w ramach grantu. Następnie przedstawiciele Rad Seniorów oraz organizacji senioralnych zapoznali uczestników warsztatów z zamierzeniami realizowanymi przez nich w ostatnim okresie czasu.

Zadanie realizowane jest ze środków przyznanych przez LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach prrojektu grantowego: Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacji w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu; dla operacji realizowanej pod nazwą : ZESPÓŁ SZAFIRY I SENIORZY GMINY PODGÓRZYN NA RZECZ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, WZMACNIANIA NIEZALEŻNOŚCI OSÓB STARSZYCH ORAZ ICH AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM."

 

Pełna relacja.