Walne Zebranie Polskiej Sieci LGD

W dniu wczorajszym (tj.29.09.2020) prezes Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór i wiceprezes Dolnosląskiej Sieci Partnerstw LGD, pani Dorota Goetz uczestniczyła w walnym Zebraniu Polskiej Sieci Lokalnych Grup. Ze wzglęu na stan epidemiczny posiedzenie odbyło się w formie zdalnej. Calość spotkania była podzielona na dwie części.

Część I od godz. 11.00 do 12.30
11.00 – Otwarcie Walnego Zebrania.
11.10 – Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania.
11.15 – Przyjęcie porządku obrad.
11.20 – Przedstawienie protokołu z Walnego Zebrania PS LGD w 2019 r.
11.25 – Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2019 r.
11.30 – Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
11.45 – Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2019 r.
11.50 – Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.
11.55 – Dyskusja na temat spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem PS LGD.

Część II od godz. 12.30 do godz. 14.00
12.30 – Wielofunduszowość w nowym okresie programowania z perspektywy Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej, prezentacje przygotowane przez:
a) Katarzynę Szumielewicz – DG REGIO,
b) Karolinę Jasińską-Muehleck -DG AGRI.
13.00 – Stan przygotowań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do nowego okresu programowania - Joanna Gierulska - Dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej MRiRW.
13.20 – Dyskusja.