Galeria im.Gielniaka

 Stowarzyszenie „Przyjazna Trójka” w ramach umowy o powierzenie grantu ze środków przyznanych przez LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach projektu grantowego: Inicjatywa na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacji w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu, rozpoczęło realizację operacji pod nazwą „Galeria na powietrzu im. Józefa Gielniaka”.

Obecnie Stowarzyszenie spełniła drugi zaplanowany krok w kierunku ukończenia projektu. Zakupieno i zamontowano ławki i kosze na śmieci. Przy ogromnej lipie, tak jak planowano ustawiony został ręcznie rzeźbiony karmnik, drzwi imitujące wejście do domu Józefa Gielniaka oraz okna przedstawiające okna ze szpitala Wysoka Łąka.