Aneks Covid-19 podejmowanie dz. gosp

Wnioskodawcy oraz beneficjenci pomocy dotyczącej podejmowania działalności gospodarczej!

Urząd Marszałkowski wprowadził nowe wzroy umów oraz aneksów do umów. Obydwa dokumenty uwzględniają zmiany w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Z wnioskodawcami, których wnioski są w trakcie kontroli administracyjnej w UMWD będą zawierane umowy o przyznaniu pomocy w wersji 5z. Nowy wzór umowy.

Z beneficjentami, którzy zawarli już umowę z Samorządem Województwa będą zawierane aneksy. Nowy wzór aneksu.

Nowy wzór umowy oraz aneks do umowy zawierają możliwość niesienia niektorych warunków realizacji umowy np. dot. więcej niż 1-go miejsca pracy, ze względu na trudną sytuację firmy związaną z Covid-19. 

Zawarcie aneksu odbywa się z inicjatywy Samorządu Województwa, po uzyskaniu opinii LGD.

______________________________________________
Wytworzył: Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Ducha Gór | Dorota Goetz
Udostępnił: Dorota Goetz
Opublikowano:  04.01.2021