Centrum Aktywności Społecznej

Realizacja zadania była odpowiedzią na potrzeby mieszkańców wsi Podgórzyn. Celem operacji była aktywizacja i integracja społeczności lokalnej poprzez stworzenie miejsca, będącego centrum życia społecznego. Stworzenie Centrum umożliwiło wspólne działanie grup, organizacji społecznych i mieszkańców, przyczynia się do ograniczenia patologii i marginalizacji społeczeństwa oraz daje szanse rozwoju dla społeczności lokalnej. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców w obiekcie znajdą się pomieszczenia: na parterze – świetlica wiejska i biblioteka; na I piętrze – Sala spotkań oraz sale Koła Gospodyń Wiejskich i S towarzyszeń oraz na II piętrze – sale kół zainteresowań. Centrum służy wsparciu następujących grup społecznych i osób: kobiet, dzieci, młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych (budynek jest wyposażony w podjazd i windę) oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wyposażenie wsi w obiekt służący ogółowi społeczeństwa daje wiele możliwości rozwoju inicjatyw społecznych i integracji mieszkańców. Jest bodźcem do nawiązywania współpracy z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i społecznościami. Funkcjonowanie Centrum przyczynia się do wzrostu aktywności społecznej, pobudza do uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym oraz sprzyja wyrównywaniu szans, zarówno wśród dorosłych, jak i najmłodszych mieszkańców Gminy Podgórzyn. Dodatkowo, realizacja zadania obejmującego przebudowę istniejącego budynku, wpłynęła na poprawę estetyki i atrakcyjności wsi, a co za tym idzie regionu oraz obszaru działania LGD.

 

Wnioskodawca: Gmina Podgórzyn

Termin realizacji projektu: październik 2011 - wrzesień 2014

Całkowita wartość projektu: 1 217 521, 66 zł

Kwota dofinansowania: 465 485 zł

ODNOWA I ROZWÓJ WSI