Konkurs w 2021

"Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2021 roku.

Termin naboru: od 15 lutego do 12 marca 2021 roku.

Wnioski należy składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego).

Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. Środki finansowe przeznaczone są na realizację konkursu dotyczącego m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi, w tym: utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, remont oraz wyposażenie świetlic i innych miejsc spotkań, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich oraz racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi, co stworzy warunki dla rozwoju społeczno - ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej. [...]"

 

Pełny artykuł oraz dokumenty do pobrania.

 

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Paulina Lulek
Opublikowano:15.02.2021