28.06.2021 Zebranie Walne Stowarzyszenia g.14.00 - tryb hybrydowy

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór, zgodnie z § 28, pkt. 8, pod pkt. 3 Statutu, w dniu

28.06.2021 r. godz. 14.00-16.00

w trybie hybrydowym:

- w Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie, ul. Żołnierska 13 oraz

- zdalnie ze względu na utrzymujące się ograniczenia liczy osób w pomieszczeniach

 Porządek obrad:

  • Skreślenia z listy członków/przyjęcie nowych członków – podjęcie uchwały.
  • Akceptacja LSR v1.12 dot. zwiększenia budżetui - dodatkowe środki
  • Akceptacja sprawozdania finansowego za rok 2020 - podjęcie uchwały
  • Udzielenie absolutorium zarządowi za rok 2020 - podjęcie uchwały.
  • Sprawy bieżące LGD.
  • Sprawy różne.

Przypominamy, że w przypadku obecności na Walnym Zebraniu innej osoby reprezentującej daną osobę/podmiot niż osoby upoważnionej z mocy prawa, konieczne jest pisemne upoważnienie udzielone tej osobie, by mogła brać udział w głosowaniu.

Członkowie, którzy zgłoszą udział online, na adres e-mail, stosowany dotychczas w kontakcie z członkami LGD, zostanie przesłany link do uczestnictwa w posiedzeniu w aplikacji Zoom.

Bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy wpłacili składki członkowskie za rok 2020. Termin płatności za kolejny rok upłynie 31.03.2021 r. Prosimy o regulowanie lub kontakt w sprawie ich odpracowania.

Równocześnie proszę członków stowarzyszenia o uporządkowanie zaległych składek, jeżeli taka zaległość dotyczy, ponieważ zostaną rekomendowani w uchwale do skreślenia z listy członków na tym posiedzeniu.

Składki płatne tylko przelewem na konto bankowe stowarzyszenia:

Santander 17 1090 1926 0000 0001 2100 6746

tytułem: składka członkowska za rok …….(proszę wskazać rok lub lata, których dotyczą).

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Julia Kopczyk
Opublikowano: 14.06.2021