Galeria na powietrzu

Stowarzyszenie „Przyjazna Trójka” w ramach umowy o powierzenie grantu ze środków przyznanych przez LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach projektu grantowego: Inicjatywa na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacji w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu, rozpoczęło realizację operacji pod nazwą „Galeria na powietrzu im. Józefa Gielniaka”.

Celem projektu jest przygotowanie szkolnego korytarza zieleni oraz galerii na powietrzu – miejsca na którym prowadzone będą zajęcia edukacyjne w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.

Celem projektu jest także wzrost zaangażowania mieszkańców Kowar oraz zwiększenie aktywności organizacji pozarządowej działającej przy szkole Podstawowej Nr 3 w rozwój terenu zielonego należącego do szkoły, a także zapoczątkowanie cyklu zajęć edukacyjnych prowadzonych w okresie trwałości projektu dla co najmniej 50 uczniów w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu, które kontynuowane będą stale, gdyż do szkoły każdego roku przybywają nowi uczniowie.

Pierwszym etapem rozpoczętych prac było przygotowanie i zakup 3 tablic informacyjnych zawierających informacje o patronie szkoły, a także zawierających prace Gielniaka przedstawiające roślinność, która często była inspiracja dla artysty.

W ramach przygotowania terenu dokonano licznych nasadzeń roślin. Pod koniec sierpnia wyłożona zostanie ścieżka z betonowych krążków drewnopodobnych, a także na murze (wzdłuż) korytarza zieleni zaczepiona zostanie siatka, po której rosnąć będą rośliny bluszczowate tworząc szkolny korytarz zieleni.

Kolejnym etapem realizacji projektu będzie zakupienie i zamontowanie ławek i kosz na śmieci. Przy ogromnej lipie ustawiony zostanie ręcznie   rzeźbiony karmnik, drzwi imitujące wejście do domu Józefa Gielniaka oraz okna przedstawiające okna ze szpitala Wysoka Łąka.

Ostatnim etapem realizacji projektu będzie prowadzenie przez edukatora Nadleśnictwa Śnieżka w Kowarach, zajęć dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu. Jeżeli pozwolą na to warunki epidemiologiczne (w związku z pandemią COVID 19), zajęcia prowadzone będą na terenie galerii i korytarza zieleni.