Grant dot. Kompleksu Ewangelickiego Kowary

Stowarzyszenie Eurojedynka wydała publikację na temat historii dawnego Kompleksu Ewangelickiego w Kowarach.  Broszura dostępna jest w informacji turystycznej w Kowarach oraz w Domu Tradycji Miasta Kowary.


Zadanie realizowane jest ze środków przyznanych przez LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach projektu grantowego „Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego” dla operacji realizowanej pod nazwą: „Galeria na powietrzu o historii ewangelickiego kompleksu w Kowarach”, który otrzymał grant na utrzymanie dziedzictwa kompleksu ewangelickiego w Kowarach w ramach wsparcia przyznawanego na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowanych w ramach projektu grantowego.”