22.08.2017 Spotkanie dla NGO - GRANTY

Planowane są 3 nabory w ramach konkursów na projekty grantowe jesienią 2017: Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Ducha Gór,

Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego, Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacja w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu

W dniu 22.08.2017 r. w godz. 14-17.00 W Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie odbyło się spotkanie konsultacyjno-informacyjne dla organizacji pozarządowych z obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór, zainteresowanych składaniem wniosków w ramach projektów grantowych. Omówiono zasady i warunki aplikowania o granty, rodzaje tematyczne konkursów, kwoty w ramach projektów, kryteria przyznawania środków.