Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2018 z dnia 16.04.2018 r. (Podejmowanie działalności gospodarczej)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 7/2018 z dnia 16.04.2018 r.

Podejmowanie działalności gospodarczej

Pobierz treść ogłoszenia

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór działająca na terenie gmin: Janowice Wielkie, Mysłakowice, Podgórzyn, Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakres tematyczny naboru:

Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 772, poz. 1588)

Cele i przedsięwzięcie w ramach którego ogłaszany jest nabór, wynikające ze Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Partnerstwa Ducha Gór na lata 2014-2020(23):

Cel główny: II. Wspieranie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorczości i lokalnego rozwoju gospodarczego obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór  opartego na zasobach,  poprzez innowacyjność, z poszanowaniem środowiska i klimatu do 2020(23) r.

Cel szczegółowy:  II.1. Zwiększenie liczby nowych miejsc pracy na obszarze LGD,  w oparciu o lokalne zasoby, innowacyjnych,  z poszanowaniem środowiska i klimatu  do 2020(23) r.

Przedsięwzięcie:  II.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej,   innowacyjnej,  uwzględniającej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, w tym w kluczowych kierunkach dla rozwoju obszaru

Termin składania wniosków: 02.05.2018 – 16.05.2018

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD Partnerstwo Ducha Gór, ul. Konstytucji 3 Maja 25, 58-540 Karpacz, OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU w godz. 8.00-16.00

Tryb składania wniosków:

1. Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika(posiadające pisemne pełnomocnictwo) albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera nie mogą zostać uznane za złożone bezpośrednio w biurze LGD osobiście lub przez pełnomocnika. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD Partnerstwo Ducha Gór.

2. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy składać:

w 2 egzemplarzach w wersji papierowej

2 płyty CD (wraz z załącznikami, które posiada wnioskodawca w wersji elektronicznej)

wniosek powinien być trwale spięty i posiadać ponumerowane załączniki, co oznacza również ponumerowane strony danego załącznika. Wnioskodawca powinien posiadać własny egzemplarz, na którym uzyska potwierdzenie wpływu.

Forma wsparcia: premia 

MAKSYMALNA KWOTA POMOCY: 80 000,00 zł

Intensywność pomocy: 100%

Uprawnieni wnioskodawcy: Osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR LGD Partnerstwo Ducha Gór.

 Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru oraz kryteria wyboru operacji:

1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

2. Zgodność z zakresem tematycznym - Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 772, poz. 1588)

3. Złożony wniosek musi być zgodny z: 

 • z warunkami udzielenia wsparcia określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 772, poz. 1588)
 • kryteriami oceny wstępnej LGD Partnerstwo Ducha Gór,
 • z celem głównym i celami szczegółowymi LSR przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników,
 • kryteriami oceny zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020,
 • lokalnymi kryteriami wyboru dotyczącymi przedsięwzięcia II.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej,   innowacyjnej,  uwzględniającej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, w tym w kluczowych kierunkach dla rozwoju obszaru oraz uzyskanie  min. 55 punktów jako przyjętą minimalną liczbę punktów.                                               

4. Operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników.

Limit środków w ramach naboru: 800.000,00 zł

Miejsce udostępnienia dokumentów:

1) www.duchgor.org, zakładka Realizacja LSR 2014-2020/ menu pionowe z lewej strony:

- Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Partnerstwa Ducha Gór na lata 2014-2020(23),

- procedury oceny i naboru,

- arkusze ocen,

- Regulamin Rady LGD,

- inne dokumenty LGD.

2) www.arimr.gov.pl - na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

- formularz wniosku o przyznanie pomocy,

- Biznesplan

- inne dokumenty związane z naborem.

Informacja o dokumentach koniecznych do złożenia i załącznikach:

1. Wniosek o przyznanie pomocy na „Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej” www.arimr.gov.pl

2. Załączniki wymagane przez PROW 2014-2020 – wzór formularza wniosku zawiera wykaz załączników składanych wraz z wnioskiem

3. Do wniosku konieczne jest załączenie dokumentu: „Uzasadnienie zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru operacji” oraz  "Analizy innowacyjności operacji" - załącznik nr 8 i 9 do ogłoszenia

4. Do wniosku konieczne jest załączenie dokumentów wskazanych w Liście Kryteriów Lokalnych w kolumnie 2, poświadczających spełnianie lokalnych kryteriów: „Opis/definicje” np: opracowania, artykuły, publikacje, raporty, analizy itp…. (tylko wybrane strony z opisem jasno wskazującym tytuł dokumentu, autorów, wydanie itp… porozumienia, umowy oraz inne załączniki poświadczające spełnianie lokalnych kryteriów).

UWAGA! PO STRONIE WNIOSKODAWCY KONIECZNE JEST ZADBANIE O WŁAŚCIWE UDOKUMENTOWANIE SPEŁNIENIA DANEGO KRYTERIUM, PONIEWAŻ NA TEJ PODSTAWIE SĄ PRZYZNAWANE PUNKTY, ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZAWARTĄ W LIŚCIE KRYTERIÓW.

Wykaz załączników do ogłoszenia:

1. Lista kryteriów oceny zgodności z LSR, ze szczegółowymi definicjami kryteriów

2. Lista kryteriów lokalnych, ze szczegółowymi definicjami kryteriów

3. Arkusz weryfikacji wstępnej Wniosku

4. Arkusz oceny zgodności z LSR w zakresie celów operacji.

5. Arkusz oceny zgodności z LSR w zakresie zgodności z warunkami przyznania pomocy w ramach PROW 2014-2020.

6. Arkusz oceny kryteria lokalne przedsięwzięć II.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej, innowacyjnej, uwzględniającej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, w tym w kluczowych kierunkach dla rozwoju obszaru

7. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

8.Uzasadnienie zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru operacji.

9. Analiza innowacyjności operacji.

10. Status wnioskodawcy na rynku pracy

11. Aktualny Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załączniki dodatkowe:

12. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Partnerstwa Ducha Gór na lata 2014-2020(23) obejmująca obszar gmin: Mysłakowice, Podgórzyn, Janowice Wielkie, Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba, Jelenia Góra.

12. Regulamin Rady Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór.

13. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR 2014-2020.

14. Procedura ogłaszania naborów i przyjmowania wniosków.

15. System wizualizacji LGD Partnerstwo Ducha Gór dotyczący Krainy Ducha Gór.

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom:

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników w biurze LGD Partnerstwo Ducha Gór ul. Konstytucji 3 Maja 25, 58-540 Karpacz, w zakresie opracowywania wniosków wraz z załącznikami,  poprzez osobiste uczestnictwo osoby upoważnionej, reprezentującej wnioskodawcę, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu, w dni robocze w godzinach pracy biura w godz. 08-16.00, zgodnie z Regulaminem świadczenia usług doradczych, tel. 75 644 21 65. Równocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru oraz doradztwo.

UWAGI dla wnioskodawców. Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc:

 1. Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą pisemne upoważnienie do złożenia wniosku, w przeciwnym wypadku wniosek zostanie odrzucony na etapie oceny wstępnej.
 2. Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.
 3. Zachęcamy do składania wniosków wcześniej niż w ostatnim dniu naboru. W ostatnim dniu przyjmowania wniosków proszę wziąć pod uwagę techniczne i logistyczne możliwości przyjmowania i rejestracji wniosków przez 3 pracowników do godz. 16.00. Po godzinie wskazanej w ogłoszeniu nie będzie możliwe przyjęcie żadnego wniosku.
 4. Rada LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów wypełniając Arkusze ocen. Dlatego prosimy zapoznać się z nimi, stanowią załączniki do ogłoszenia o naborze.
 5. W przypadku uzyskania przy ocenie operacji takiej samej liczby punktów o wyborze operacji do dofinansowania i  pozycji na liście rankingowej, w ramach limitu środków przyznanych LGD na realizację poszczególnych zakresów operacji,  decydują zasady wskazane w Regulaminie Rady Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór.
 6. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji załącznikach znajduje się w ogłoszeniu.  Prosimy pamiętać, że brak załączonych dokumentów, które wpływają na ocenę wg. lokalnych kryteriów i wpływają na liczbę przyznanych punktów powoduje brak możliwości przyznania punktów w tym zakresie.
 7. Wnioski wybrane przez LGD są przekazane do Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski  może jednokrotnie poprosić Państwa o uzupełnienie braków w ciągu 7 dni, tj. poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości. Dlatego tak ważne jest jak najlepsze przygotowanie wniosku i wszystkich załączników.
 8. Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do biura LGD w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.
 9. Podstawowe akty prawne znajdują się na naszej stronie w zakładce: Podstawy prawne
 10. Księga wizualizacji PROW 2014-2020 znajduje się na stronie www Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

_______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Anna Gomułka
Udostępnił: Anna Gomułka
Opublikowano:  16.04.2018 | 15:33
Zmodyfikowano: -