LGD Partnerstwo Ducha Gór zrealizowało dwie edycje Programu Stypendialnego dla Studentów „Agrafka Agory w Krainie Ducha Gór" w roku akademickim: 2016/2017 oraz 2017/2018. Ze względu na likwidację tego programu przez ARFP, program na terenie LGD Partnerstwo Ducha Gór nie mógł być kontynuowany.

Był to lokalny konkurs stypendialny organizowany przez LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz samorządy partnerskie. Założeniem było rozpoczęcie budowania funduszu, przy udziale środków Akademii Rozwoju Filantropii, który stanie się stałym elementem rozwoju filantropii, a równocześnie tworzeniem dobrego klimatu i zachęty do powrotu młodych ludzi do „małej ojczyzny”, związania z regionem wykształconych kadr.

Stypendium wynosiła 380 zł miesięcznie, przez okres 9-ciu miesięcy, od października do czerwca. Wysokość 1 stypendium w okresie 9-ciu miesięcy: 3.420 zł.

Lista stypendystów w programie 2016/2017:

1. Aleksandra Rak – Gmina Mysłakowice

2. Karolina Przykłota – Gmina Janowice Wielkie

3. Aleksandra Rosik – Gmina Piechowice

4. Dorota Nakiewicz – Gmina Kowary

5. Dominika Kudelska – Gmina Szklarska Poręba

6. Kamila Nykiel – Gmina Podgórzyn

7. Adam Zahacki – Gmina Karpacz

Lista stypendystów w programie 2017/2018:

Kamila Nykiel - Gmina Podgórzyn

Antoni Rzepczyński - Gmina Karpacz

Paweł Peplak - Gmina Szklarska Poręba

Celem Programu Stypendialnego dla Studentów „Agrafka Agory” było wspieranie studentów szczególnie uzdolnionych i znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej, wzmacnianie więzi społecznych młodych ludzi z regionem oraz gminą lub miastem z którego pochodzą, zaangażowanie młodych ludzi w działania na rzecz naszego całego obszaru LGD oraz gmin/miast.

Stypendium było przyznawane w drodze konkursu. O stypendium mogli się ubiegać studenci dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich uczelniach, będący stałymi mieszkańcami obszaru LGD/gmin uczestniczących w Programie oraz spełniający warunki średniej ocen co najmniej 4,0. Jednak o przyznaniu stypendium decydowała nie tylko średnia ocen, ale również dochód na osobę w rodzinie, aktywność społeczna i dodatkowe osiągnięcia naukowe. Zasady i szczegóły zawarte były w Regulaminie. Wyboru stypendystów dokonywała Komisja Stypendialna, powołana przez LGD, składająca się z osób reprezentujących samorządy partnerskie, uczelnie wyższe, lokalnych przedsiębiorców, lokalne organizacje pozarządowe oraz LGD.

Z każdym stypendystą podpisywana była umowa, w  której stypendysta stawał się ambasadorem regionu oraz zobowiązany był do działań na rzecz  obszaru oraz gminy, z której pochodzi.

Programy PAFW

dl programy