OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 13/2021/OW Z DNIA 15.04.2021R. OPERACJA WŁASNA: PROMOCJA OBSZARU LGD PARTNERSTWO DUCHA GÓR POD WSPÓLNYM SZYLDEM KRAINA DUCHA GÓR.

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór działająca na terenie gmin: Janowice Wielkie, Mysłakowice, Podgórzyn, Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakres tematyczny naboru:

Promocja obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór pod wspólnym szyldem – Kraina Ducha Gór w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 664 z póżn.zm.)

Cele i przedsięwzięcie w ramach którego ogłaszany jest nabór, wynikające ze Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Partnerstwa Ducha Gór na lata 2014-2020(23):

Cel główny:  I. Poprawa atrakcyjności i zrównoważenie rozwoju turystycznego obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór, opartego na zasobach, przy udziale społeczności lokalnych poprzez innowacyjność, z poszanowaniem środowiska i klimatu do 2020(23) r.

Cel szczegółowy:  I.2. Poprawa promocji obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór pod wspólnym szyldem – Kraina Ducha Gór do 2020(23) r.

Przedsięwzięcie:  I.2.1. Promocja obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór pod wspólnym szyldem – Kraina Ducha Gór.

Termin składania wniosków: 30.04.2021 – 13.05.2021

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD Partnerstwo Ducha Gór, ul. 1 Maja 9 lok.2, 58-530 Kowary. Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00.

Tryb składania wniosków:

 1. Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika(posiadające pisemne pełnomocnictwo) albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.  Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera nie mogą zostać uznane za złożone bezpośrednio w biurze LGD osobiście lub przez pełnomocnika. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD Partnerstwo Ducha Gór.
 2. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy składać:

w 2 egzemplarzach w wersji papierowej

2 płyty CD (wraz z załącznikami, które posiada wnioskodawca w wersji elektronicznej)

wniosek powinien być trwale spięty i posiadać ponumerowane załączniki, co oznacza również ponumerowane strony danego załącznika. Wnioskodawca powinien posiadać własny egzemplarz, na którym uzyska potwierdzenie wpływu.

Forma wsparcia: 

 1. pomoc przyznawana jest w wysokości do 100 % kosztów kwalifikowanych.
 1. Planowany do osiągnięcia w ramach projektu wskaźnik:
 • Liczba sposobów promocji obszaru – 1 szt.

Uprawnieni wnioskodawcy: organizacje pozarządowe posiadające siedzibę na obszarze wiejskim objętym LSR LGD Partnerstwo Ducha Gór.

 Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru oraz kryteria wyboru operacji: 

 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność z zakresem tematycznym Promocja obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór pod wspólnym szyldem – Kraina Ducha Gór w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 3. Złożony wniosek musi być zgodny z: 
 • z warunkami udzielenia wsparcia określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 664 z późn.zm.)
 • kryteriami oceny wstępnej LGD Partnerstwo Ducha Gór,
 • z celem głównym i celami szczegółowymi LSR przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników,
 • kryteriami oceny zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020,
 • lokalnymi kryteriami wyboru dotyczącymi przedsięwzięcia I.2.1. Promocja obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór pod wspólnym szyldem – Kraina Ducha Gór w ramach realizacji LSR 2014-2020 operacji własnych LGD i dla podmiotów, które zgłosiły zamiar jej realizacji oraz uzyskanie min. 55 punktów jako przyjętą minimalną liczbę punktów.                                               
 1. Operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników.

Limit środków w ramach naboru: 12.500,00 euro (50.000,00 zł )

Miejsce udostępnienia dokumentów:

1) www.duchgor.org,Zakładka Realizacja LSR 2014-2020

- Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Partnerstwa Ducha Gór na lata 2014-2020(23),

- procedury oceny i naboru,

- arkusze ocen,

- Regulamin Rady LGD,

- inne dokumenty LGD.

2) www.arimr.gov.pl - na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

- formularz wniosku o przyznanie pomocy,

- Biznesplan

- inne dokumenty związane z naborem.

Informacja o dokumentach koniecznych do złożenia i załącznikach:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy na „Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne)” arimr.gov.pl
 1. Załączniki wymagane przez PROW 2014-2020 – wzór formularza wniosku zawiera wykaz załączników składanych wraz z wnioskiem
 2. Do wniosku konieczne jest załączenie dokumentu: „Uzasadnienie zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru operacji”
 3. Do wniosku konieczne jest załączenie dokumentów wskazanych w Liście Kryteriów Lokalnych w kolumnie 2, poświadczających spełnianie lokalnych kryteriów: „Opis/definicje” np: opracowania, artykuły, publikacje, raporty, analizy itp…. (tylko wybrane strony z opisem jasno wskazującym tytuł dokumentu, autorów, wydanie itp… porozumienia, umowy oraz inne załączniki poświadczające spełnianie lokalnych kryteriów).

UWAGA! PO STRONIE WNIOSKODAWCY KONIECZNE JEST ZADBANIE O WŁAŚCIWE UDOKUMENTOWANIE SPEŁNIENIA DANEGO KRYTERIUM, PONIEWAŻ NA TEJ PODSTAWIE SĄ PRZYZNAWANE PUNKTY, ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZAWARTĄ W LIŚCIE KRYTERIÓW.

Załączniki dodatkowe:

1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Partnerstwa Ducha Gór na lata 2014-2020(23) obejmująca obszar gmin: Mysłakowice, Podgórzyn, Janowice Wielkie, Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba, Jelenia Góra.

2.Regulamin Rady Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór.

3.Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR 2014-2020.

4.Procedura ogłaszania naborów i przyjmowania wniosków.

5. System wizualizacji LGD Partnerstwo Ducha Gór dotyczący Krainy Ducha Gór.

6. Podstawowe akty prawne znajdują się na naszej stronie w zakładce: Podstawy prawne

7. Księga wizualizacji PROW 2014-2020 znajduje się na stronie wwwMinisterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi