Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2017 dnia 01.09.2017 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 4/2017 z dnia 01.09.2017 r.

Podejmowanie działalności gospodarczej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 4/2017 z dnia 01.09.2017 r. - Podejmowanie działalności gospodarczej (pobierz)

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór działająca na terenie gmin: Janowice Wielkie, Mysłakowice, Podgórzyn, Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakres tematyczny naboru:

Podejmowanie działalności gospodarczej (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z pozn.zm.)

Cele i przedsięwzięcie w ramach którego ogłaszany jest nabór, wynikające ze Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Partnerstwa Ducha Gór na lata 2014-2020(23):

Cel główny: II. Wspieranie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorczości i lokalnego rozwoju gospodarczego obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór  opartego na zasobach,  poprzez innowacyjność, z poszanowaniem środowiska i klimatu do 2020(23) r.

Cel szczegółowy:  II.1. Zwiększenie liczby nowych miejsc pracy na obszarze LGD,  w oparciu o lokalne zasoby, innowacyjnych,  z poszanowaniem środowiska i klimatu  do 2020(23) r.

Przedsięwzięcie:  II.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej,   innowacyjnej,  uwzględniającej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, w tym w kluczowych kierunkach dla rozwoju obszaru

Termin składania wniosków: 15.09.2017 – 28.09.2017

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD Partnerstwo Ducha Gór, ul. Konstytucji 3 Maja 25, 58-540 Karpacz, OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU w godz. 8.00-16.00

Tryb składania wniosków:

 1. Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika (posiadające pisemne pełnomocnictwo) albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera nie mogą zostać uznane za złożone bezpośrednio w biurze LGD osobiście lub przez pełnomocnika. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD Partnerstwo Ducha Gór.
 2. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy składać:

w 2 egzemplarzach w wersji papierowej

2 płyty CD (wraz z załącznikami, które posiada wnioskodawca w wersji elektronicznej)

wniosek powinien być trwale spięty i posiadać ponumerowane załączniki, co oznacza również ponumerowane strony danego załącznika. Wnioskodawca powinien posiadać własny egzemplarz, na którym uzyska potwierdzenie wpływu.

Forma wsparcia: premia 

WYSOKOŚĆ PREMII: 80 000,00 zł

Intensywność pomocy: 100%

Uprawnieni wnioskodawcy: Osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR LGD Partnerstwo Ducha Gór.

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru oraz kryteria wyboru operacji: 

 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność z zakresem tematycznym - Podejmowanie działalności gospodarczej (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z pozn.zm.)
 3. Złożony wniosek musi być zgodny z: 
 • z warunkami udzielenia wsparcia określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 poz. 1570 z pozn.zm.),
 • kryteriami oceny wstępnej LGD Partnerstwo Ducha Gór,
 • z celem głównym i celami szczegółowymi LSR przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników,
 • kryteriami oceny zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020,
 • lokalnymi kryteriami wyboru dotyczącymi przedsięwzięcia II.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej,   innowacyjnej,  uwzględniającej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, w tym w kluczowych kierunkach dla rozwoju obszaru oraz uzyskanie  min. 55 punktów jako przyjętą minimalną liczbę punktów.                                               
 1. Operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników.

Limit środków w ramach naboru: 640.000,00 zł

Miejsce udostępnienia dokumentów:

1) www.duchgor.org, podstrona NOWA WITRYNA, zakładka Realizacja LSR 2014-2020:

- Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Partnerstwa Ducha Gór na lata 2014-2020(23),

- procedury oceny i naboru,

- arkusze ocen,

- Regulamin Rady LGD,

- inne dokumenty LGD.

2) www.arimr.gov.pl - na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

- formularz wniosku o przyznanie pomocy,

- formularz wniosku o płatność,

- formularz umowy o przyznaniu pomocy,

- inne dokumenty związane z naborem.

Informacja o dokumentach koniecznych do złożenia i załącznikach:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy na „Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej” www.arimr.gov.pl
 2. Załączniki wymagane przez PROW 2014-2020 - wykaz załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.
 3. Do wniosku konieczne jest załączenie dokumentu: „Uzasadnienie zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru operacji” oraz  "Analizy innowacyjności operacji" - załącznik nr 8 i 9 do ogłoszenia
 4. Do wniosku konieczne jest załączenie dokumentów wskazanych w Liście Kryteriów Lokalnych w kolumnie 2, poświadczających spełnianie lokalnych kryteriów: „Opis/definicje” np: opracowania, artykuły, publikacje, raporty, analizy itp…. (tylko wybrane strony z opisem jasno wskazującym tytuł dokumentu, autorów, wydanie itp… porozumienia, umowy oraz inne załączniki poświadczające spełnianie lokalnych kryteriów).

UWAGA! PO STRONIE WNIOSKODAWCY KONIECZNE JEST ZADBANIE O WŁAŚCIWE UDOKUMENTOWANIE SPEŁNIENIA DANEGO KRYTERIUM, PONIEWAŻ NA TEJ PODSTAWIE SĄ PRZYZNAWANE PUNKTY, ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZAWARTĄ W LIŚCIE KRYTERIÓW.

Wykaz załączników do ogłoszenia:

 1. Lista kryteriów oceny zgodności z LSR, ze szczegółowymi definicjami kryteriów
 2. Lista kryteriów lokalnych, ze szczegółowymi definicjami kryteriów
 3. Arkusz weryfikacji wstępnej Wniosku
 4. Arkusz oceny zgodności z LSR w zakresie celów operacji.
 5. Arkusz oceny zgodności z LSR w zakresie zgodności z warunkami przyznania pomocy w ramach PROW 204-2020.
 6. Arkusz oceny kryteria lokalne przedsięwzięć II.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej, innowacyjnej,  uwzględniającej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, w tym w kluczowych kierunkach dla rozwoju obszaru
 7. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
 8. Uzasadnienie zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru operacji.
 9. Analiza innowacyjności operacji.

Załączniki dodatkowe:

 1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Partnerstwa Ducha Gór na lata 2014-2020(23) obejmująca obszar gmin: Mysłakowice, Podgórzyn, Janowice Wielkie, Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba, Jelenia Góra. pobierz
 2. Regulamin Rady Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór.
 3. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR 2014-2020.
 4. Procedura ogłaszania naborów i przyjmowania wniosków.
 5. System wizualizacji LGD Partnerstwo Ducha Gór dotyczący Krainy Ducha Gór.

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom:

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników w biurze LGD Partnerstwo Ducha Gór ul. Konstytucji 3 Maja 25, 58-540 Karpacz, w zakresie opracowywania wniosków wraz z załącznikami,  poprzez osobiste uczestnictwo osoby upoważnionej, reprezentującej wnioskodawcę, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu, w dni robocze w godzinach pracy biura w godz. 08.00-16.00, zgodnie z Regulaminem świadczenia usług doradczych, tel. 75 644 21 65. Równocześnie informujemy, że ostatniego dnia naboru nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji oraz udzielenia doradztwa.

UWAGI dla wnioskodawców. Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc:

 1. Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą pisemne upoważnienie do złożenia wniosku, w przeciwnym wypadku wniosek zostanie odrzucony na etapie oceny wstępnej.
 2. Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.
 3. Zachęcamy do składania wniosków wcześniej niż w ostatnim dniu naboru. W ostatnim dniu przyjmowania wniosków proszę wziąć pod uwagę techniczne i logistyczne możliwości przyjmowania i rejestracji wniosków przez 2 pracowników do godz. 16.00. Po godzinie wskazanej w ogłoszeniu nie będzie możliwe przyjęcie żadnego wniosku.
 4. Rada LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów wypełniając Arkusze ocen. Dlatego prosimy zapoznać się z nimi, stanowią załączniki do ogłoszenia o naborze. LGD nie ma możliwości poproszenia Państwa o uzupełnienie czy przedstawienie dodatkowych dokumentów podczas oceny. Brak dokumentów potrzebnych do weryfikacji może więc spowodować odrzucenie wniosku lub nieprzyznanie punktów.
 5. W przypadku uzyskania przy ocenie operacji takiej samej liczby punktów o wyborze operacji do dofinansowania i  pozycji na liście rankingowej, w ramach limitu środków przyznanych LGD na realizację poszczególnych zakresów operacji,  decydują zasady wskazane w Regulaminie Rady Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór.
 6. Listę wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji załącznikach znajduje się w ogłoszeniu.  Prosimy pamiętać, że brak załączonych dokumentów, które wpływają na ocenę wg. lokalnych kryteriów i wpływają na liczbę przyznanych punktów powoduje brak możliwości przyznania punktów w tym zakresie.
 7. Wnioski wybrane przez LGD są przekazane do Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski  może jednokrotnie poprosić Państwa o uzupełnienie braków w ciągu 7 dni, tj. poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości. Dlatego tak ważne jest jak najlepsze przygotowanie wniosku i wszystkich załączników.
 8. Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do biura LGD w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.
 9. Podstawowe akty prawne znajdują się na naszej stronie w zakładce: Podstawy prawne
 10. Księga wizualizacji PROW 2014-2020 znajduje się na stronie www Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi