27.06.2017 Walne Zebranie Członków LGD

Serdecznie zapraszamy Członków Stowarzyszenia oraz kandydatów na Członków na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór, zgodnie z § 28, pkt. 8, podpkt. 3 Statutu, w dniu 27.06.2017 o godz. 16.00 w CAS w Podgórzynie, ul. Żołnierska 13.

Porządek obrad:

 1. Skreślenia z listy członków/przyjęcie nowych członków– podjęcie uchwały.
 2. Przyjęcie zmian kryteriów oceny projektów grantowych – podjęcie uchwały.
 3. Przyjęcie zmian procedur oceny projektów grantowych – podjęcie uchwały.
 4. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2016 – podjęcie uchwały.
 5. Udzielenie absolutorium zarządowi za rok 2016 – podjęcie uchwały.
 6. Zmiany składu Rady oceniającej wnioski – podjęcie uchwały.
 7. Sprawy bieżące:
 • stan wdrażania LSR 2014-2020,
 • terminy naborów o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 w ramach różnych działań,
 • stan zmiany procedur i kryteriów w LSR,
 • inicjatywy i projekty realizowane przez LGD – ASOS „Gminne Rady Seniorów w powiecie jeleniogórskim” itd…
 • sprawy różne.