Organy LGD

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy m.in. uchwalanie kierunków i programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia, w tym budżetu Stowarzyszenia, ustalanie liczby członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oraz z działalności Stowarzyszenia, uchwalanie zmian Statutu, zatwierdzanie projektu Lokalnej Strategii Rozwoju itd.

Walne zgromadzenie czlonków LGD 2014 - 2020 aktualizacja (28.02.2023) (pobierz)

Walne zgromadzenie czlonków LGD 2014 - 2020 aktualizacja (18.01.2023) (pobierz)

Walne zgromadzenie czlonków LGD 2014 - 2020 aktualizacja (05.01.2022) (pobierz)

Walne zgromadzenie czlonków LGD 2014 - 2020 aktualizacja (07.10.2021) (pobierz)

Walne zgromadzenie czlonków LGD 2014 - 2020 aktualizacja (29.04.2021) (pobierz)

Walne zgromadzenie członków LGD 2014-2020 aktualizacja (12.2020) (pobierz)

Walne zgromadzenie członków LGD 2014-2020 aktualizacja (08.2020) (pobierz)

Walne zgromadzenie członków LGD 2014-2020 aktualizacja (01.2020) (pobierz)

Walne zgromadzenie członków LGD 2014-2020 aktualizacja (02.2019) (pobierz)

Walne zebranie członków LGD 2014-2020_aktualizacja (02.2018) (pobierz)

Walne zebranie członków LGD 2014-2020_aktualizacja (12.2017) (pobierz)

Walne zebranie członków LGD 2014-2020_aktualizacja (03.2017) (pobierz)

Walne zebranie członków LGD 2014-2020_aktualizacja (pobierz)

Walne zebranie członków LGD 2014-2020_aktualizacja (pobierz)

Walne zebranie członków LGD 2014-2020 (pobierz)

Walne zebranie członków LGD 2007-2013 (pobierz)


Rada Stowarzyszenia

Organem decyzyjnym Stowarzyszenia jest Rada, która składa się z 14 osób. Członkowie Rady są wybierani i odwoływani przez Walne Zebranie Członków spośród członków tego zebrania.

Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach przyjętej przez stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Skład Rady LGD 2014-2020 - aktualizacja (07.10.2021) (pobierz)

Skład Rady LGD 2014 - 2020 - aktualizacja (29.04.2021) (pobierz)

Skład Rady LGD 2014-2020_aktualizacja (01.2020) (pobierz)

Skład Rady LGD 2014-2020_aktualizacja (05.2018) (pobierz)

Skład Rady LGD 2014-2020 (03.2017) (pobierz)

Skład Rady LGD 2014-2020  (2016) (pobierz)

Skład Rady LGD 2007-2013 (pobierz)


Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.

Do kompetencji Zarządu, oprócz innych spraw wymienionych w statucie, należy m.in. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, zwoływanie Walnego Zebrania Członków, powoływanie i odwoływanie dyrektora Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura, opracowywanie LSR, oraz innych wymaganych przepisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dokumentów, celem przystąpienia do konkursu na realizację LSR, realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów PROW w tym przyjmowanie wniosków o dofinansowanie i przedkładanie Radzie, celem dokonania wyboru projektów do realizacji w ramach strategii.

Skład Zarządu LGD 2014-2020 (pobierz)

Skład Zarządu LGD 2007-2013 (pobierz)


Zespół Konsultacyjny ds. samorządów

Na podstawie par. 28, ust. 10, pkt. 16, w dniu 21.01.2016 r., nowy zarząd postanowił powołać Zespół, którego zadaniem będzie doradzanie Zarządowi w sprawach związanych z funkcjonowaniem samorządów w ramach LGD oraz z tego względu strategii działania Zarządu, podejmowanych działań, sposobów i metod działania.

Skład Zespołu Konsultacyjnego ds. samorządów (aktualizacja 02.2023) (pobierz)

Skład Zespołu Konsultacyjnego ds. samorządów (aktualizacja 04.2021) (pobierz)

Skład Zespołu Konsultacyjnego ds. samorządów (aktualizacja 01.2020) (pobierz)

Skład Zespołu Konsultacyjnego ds. samorządów (pobierz)


Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Składa się z 3 członków Stowarzyszenia. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy m.in. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia, przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium Zarządowi.

Skład Komisji Rewizyjnej 2014-2020 (aktualizacja) (pobierz)

Skład Komisji Rewizyjnej 2014-2020 (pobierz)

Skład Komisji Rewizyjnej 2007-2013 (pobierz)

 

_______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Anna Gomułka
Udostępnił: Anna Gomułka
Opublikowano:  2016-11-11| 10:47
Zmodyfikowano: 2018-02-27 | 14:14