12.06.2019 Walne Zebranie Członków LGD godz. 14.00

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz kandydatów do członkostwa: godz. 14.00, Centrum Aktwyności Społecznej w Podgórzynie, ul. Żołnierska. 13. 

Porządek obrad:

  1. Skreślenia z listy członków/przyjęcie nowych członków – podjęcie uchwały.
  2. Powołanie/odwołanie 1 członka Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwały.
  3. Odwołanie/powołanie 1 członka Rady oceniającej wnioski – podjęcie uchwały.
  4. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2018 – podjęcie uchwały.
  5. Udzielenie absolutorium zarządowi za rok 2018 – podjęcie uchwały.
  6. Konsultacja zmian w LSR w zakresie przeznaczenia dodatkowych środków PROW 2014-2020 jakie LGD otrzymało w ramach tzw. „bonusa” za dobre wykonanie wdrażania LSR w tzw. „kamieniu milowym”.
  7. Stan wdrażania LSR 2014-2020.
  8. Terminy naborów o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 w ramach grantów oraz innych konkursów w ramach PROW 2014-2020.
  9. Inicjatywy i projekty realizowane przez LGD: Karkonoska Marka Lokalna, Festiwal Ducha Gór, nowy program - Działaj Lokalnie.
  10. Sprawy różne.

Przypominamy, że w przypadku obecności na Walnym Zebraniu innej osoby reprezentującej daną osobę/podmiot niż osoby upoważnionej z mocy prawa, konieczne jest pisemne upoważnienie udzielone tej osobie, by mogła brać udział w głosowaniu.

Bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy wpłacili już składki członkowskie za rok 2019. Termin płatności składek za rok bieżący upłynął 31.03.2019 r. Prosimy o regulowanie składek członkowskich lub kontakt w sprawie ich odpracowania.

Równocześnie proszę pozostałych członków stowarzyszenia o uregulowanie bieżących składek oraz składek zaległych za poprzednie lata, jeżeli taka zaległość dotyczy.

Podmioty/osoby, które nie uregulują składek za bieżący rok 2019 oraz zaległych do dnia 11.05.2019 r. lub nie zadeklarowały odpracowania składek - zostaną rekomendowani w uchwale do skreślenia z listy członków na tym posiedzeniu.

Składki płatne tylko przelewem na konto bankowe stowarzyszenia:

Santander  17 1090 1926 0000 0001 2100 6746

Od godz. 14.00-16.00 mogą wystąpić problemy z połączeniem się z biurem.

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Dorota Goetz
Udostępnił: Dorota Goetz
Opublikowano:  28.05.2019
Zmodyfikowano: