12.08.2020 r. Walne Zebranie Członków LGD godz. 14.00

12.08.2020 r. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD GODZ.14:00

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór, zgodnie z § 28, pkt. 8, pod pkt. 3 Statutu, w dniu

12.08.2020 r. godz. 14.00-16.00

w Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie, ul. Żołnierska 13.

 Porządek obrad:

  • Skreślenia z listy członków/przyjęcie nowych członków – podjęcie uchwały.
  • Zmiany w statucie - podjęcie uchwały.
  • Sprawozdanie finansowe za rok 2019 - podjęcie uchwały.
  • Udzielenie absolutorium zarządowi za rok 2019 - podjęcie uchwały.
  • Sprawy bieżące - zmiana lokalizacji i wdrażanie LSR 2014-2020.
  • Sprawy różne.

Przypominamy, że w przypadku obecności na Walnym Zebraniu innej osoby reprezentującej daną osobę/podmiot niż osoby upoważnionej z mocy prawa, konieczne jest pisemne upoważnienie udzielone tej osobie, by mogła brać udział w głosowaniu.

Bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy wpłacili składki członkowskie za rok 2020. Termin płatności za kolejny rok upłynie 31.03.2021 r. Prosimy o regulowanie lub kontakt w sprawie ich odpracowania.

Równocześnie proszę członków stowarzyszenia o uporządkowanie zaległych składek, jeżeli taka zaległość dotyczy, ponieważ zostaną rekomendowani w uchwale do skreślenia z listy członków na tym posiedzeniu.

Składki płatne tylko przelewem na konto bankowe stowarzyszenia:

Santander 17 1090 1926 0000 0001 2100 6746

tytułem: składka członkowska za rok …….(proszę wskazać rok lub lata, których dotyczą).

W godzinach 13:00-16:00 będzie utrudniony kontakt z Biurem LGD.

 

Prosimy o zabranie maseczek, ze względu na obowiązek zakładania maseczek w pomieszczeniach zamkniętych. Osoby bez maseczek nie będą mogły uczestniczyć w posiedzeniu.