Ważne zmiany w regulaminie konkursu Działaj Lokalnie 2020

Ze względu na trwający stan epidemii oraz zwalczanie jej skutków, na podstawie informacji uzyskanych od Akademii Rozwoju Filantropii wprowadzono następujące zmiany:

  • Projekty muszą odnosić się walki ze stanem epidemii i/lub przewidywać działania zmniejszające negatywne skutki epidemii.
  • W kryteriach oceny w punktacji wprowadzono taki element jw. tj. będzie to miało wpływ na ocenę.
  • W 2020 r. będą finansowane działania trwające krócej niż 2 miesiące tj. min 1 miesiąc, ale tylko i wyłącznie wyraźnie związane z epidemią i/lub jej skutkami.

 

Co to znaczy: walka z epidemią i przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii?


Walka z epidemią to działania inferencyjne takie jak: szycie maseczek, czy zaopatrywanie osób starszych w produkty żywnościowe. Natomiast przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii może dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Może też wynikać z pojawiających się problemów takich jak między innymi: bezrobocie, ubóstwo, wykluczenie społeczne, izolacja społeczna.

 

Jak rozumiemy przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii?


Negatywne skutki epidemii mogą obejmować: zamknięte szkoły, świetlice, domy kultury, boiska, obiekty rekreacyjne, a w konsekwencji brak dostępu lub utrudniony dostęp do edukacji, sportu, kultury, aktywności społecznej praktycznie dla wszystkich: dzieci, młodzieży, dorosłych. Dodatkowo, pogłębia się izolacja osób starszych, z niepełnosprawnościami, chorych czy seniorów.

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii obejmuje więc bardzo szeroki zakres działań: z jednej strony może to być przeniesienie edukacji, działalności kulturalnej czy aktywności różnych grup wsparcia, np. klubów AA i poradnictwa psychologicznego do Internetu. Z drugiej strony to także uruchomienie na nowo zamkniętej na czas epidemii świetlicy wiejskiej, reaktywacja działań samopomocowych, zorganizowanie powrotu realnych spotkań klubów i organizacji.

Część działań będzie możliwa po zdjęciu formalnych ograniczeń i swobód poruszania się związanych z epidemią.


Kolejnymi negatywnymi skutkami epidemii, które pojawią się niebawem, może być wzrost bezrobocia, ubóstwa, wykluczenia społecznego. Może pojawić się więc potrzeba wsparcia inicjatyw obywatelskich prowadzonych w tych obszarach. Takimi inicjatywami mogą być: akcje dożywiania ubogich, aktywizacja osób z niepełnosprawnościami.

Bardzo nam zależy, aby program „Działaj lokalnie” był otwarty na wspieranie obywateli w przeciwdziałanie różnorodnym negatywnym skutkom epidemii. Zachęcamy też do dzielenia się (z nami i innymi Ośrodkami Działaj Lokalnie) dobrymi praktykami, przykładami ciekawych projektów.

 

Jakie projekty mogą trwać 1 miesiąc?

Projekty jedno- lub dwumiesięczne mogą dotyczyć jedynie walki z epidemią.
Projekty ukierunkowane na działania, które przewidują zmniejszenie negatywnych skutków epidemii powinny być dłuższe.

 

1.Regulamin Konkursu DL 2020 po zimnach (pobierz)

2. Wzorcowy wniosek DL 2020 po zmianach (pobierz)

Programy PAFW

dl programy