OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 14/2022 Z DNIA 21.01.2022 r. PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

pobierz

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór działająca na terenie gmin: Janowice Wielkie, Mysłakowice, Podgórzyn, Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakres tematyczny naboru:

Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt2 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 664 z pozn.zm.).

Cele i przedsięwzięcie w ramach którego ogłaszany jest nabór, wynikające ze Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Partnerstwa Ducha Gór na lata 2014-2020(23):

Cel główny: II. Wspieranie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorczości i lokalnego rozwoju gospodarczego obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór opartego na zasobach, poprzez innowacyjność, z poszanowaniem środowiska i klimatu do 2020(23) r.

Cel szczegółowy: II.1. Zwiększenie liczby nowych miejsc pracy na obszarze LGD, w oparciu o lokalne zasoby, innowacyjnych, z poszanowaniem środowiska i klimatu do 2020(23) r.

Przedsięwzięcie: II.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej, innowacyjnej, uwzględniającej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, w tym w kluczowych kierunkach dla rozwoju obszaru

Termin składania wniosków: 04.02.2022 – 25.02.2022

Miejsce składania wniosków: biuro LGD Partnerstwo Ducha Gór, ul. 1 Maja 9 lok.2, 58-530 Kowary. Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00.

Forma wsparcia: premia

MAKSYMALNA KWOTA POMOCY: 80 000,00 zł

Intensywność pomocy: 100%

Limit środków w ramach naboru: 220 000,00 euro (880 000,00 zł)

Uprawnieni wnioskodawcy: Osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR LGD Partnerstwo Ducha Gór.

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru oraz kryteria wyboru operacji:

1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

2. Zgodność z zakresem tematycznym - Podejmowanie działalności gospodarczej 3. Złożony wniosek musi być zgodny z:

  • z warunkami udzielenia wsparcia określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 664 z późn.zm.)
  • kryteriami oceny wstępnej LGD Partnerstwo Ducha Gór - pobierz
  • z celem głównym i celami szczegółowymi LSR przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników - pobierz
  • kryteriami oceny zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020 - pobierz
  • lokalnymi kryteriami wyboru dotyczącymi przedsięwzięcia II.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej, innowacyjnej, uwzględniającej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, w tym w kluczowych kierunkach dla rozwoju obszaru oraz uzyskanie min. 53 punktów jako przyjętą minimalną liczbę punktów - Lista kryteriów - pobierz

4. Operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników - pobierz

Dokumenty do wypełnienia oraz złożenia przez Wnioskodawcę:

1. Wniosek o przyznanie pomocy-podejmowania działalności gospodarczej - pobierz; Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - pobierz

2. Biznesplan - pobierz; Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu - pobierz

3. Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 - pobierz

4. Załączniki obowiązkowe wymagane przez PROW 2014-2020 – wzór formularza wniosku zawiera wykaz załączników składanych wraz z wnioskiem B.IV Informacja o załącznikach np. tytuł prawny do nieruchomości, decyzje, pozwolenia itp….

5. „Uzasadnienie zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru operacji” oraz dokumenty wskazane w „Uzasadnieniu zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru operacji”, poświadczające spełnienie lokalnych kryteriów np: opracowania, artykuły, publikacje, raporty, analizy itp…. (tylko wybrane strony z opisem jasno wskazującym tytuł dokumentu, autorów, wydanie itp… ), umowy oraz inne załączniki poświadczające spełnianie lokalnych kryteriów - pobierz

6. Status wnioskodawcy na rynku pracy - pobierz

7. Aktualny Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz

Pozostałe dokumenty związane z naborem:

1. Umowa o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowanie działalności gospodarczej - pobierz

2. Wniosek o Płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - pobierz

3. Instrukcja wypełniania Wniosku o Płatność na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej - pobierz

4. Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu - pobierz

5. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - pobierz

Wykaz dokumentów istotnych dla ogłoszenia:

1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Partnerstwa Ducha Gór

na lata 2014-2020(23) - pobierz

2. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - pobierz

3. Procedury oceny i wyboru - pobierz

4. Regulamin Rady LGD - pobierz

3. System wizualizacji LGD Partnerstwo Ducha Gór - Kraina Ducha Gór - SIW Kraina Ducha Gór

4. Logo LGD Partnerstwo Ducha Gór - loga LGD Partnerstwo Ducha Gór

5. Podstawowe akty prawne - akty prawne

6. Księga wizualizacji PROW 2014-2020 - Księga Wizualizacji PROW 2014-2020

Tryb składania wniosków:

1.Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika (posiadające pisemne pełnomocnictwo) albo przez osobę uprawnioną do  reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00 po wcześniejszym umówieniu się. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera nie mogą zostać uznane za złożone bezpośrednio w biurze LGD osobiście lub przez pełnomocnika. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD Partnerstwo Ducha Gór.

2. Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego w okresie pandemii COVID-19, wnioskodawcy będą wpuszczani do biura LGD pojedynczo. Istnieje możliwość wcześniejszego umówieniu się na konkretny dzień i godzinę. Osoby, które nie będą mogły uzgodnić konkretnego terminu złożenia wniosku zostaną przyjęte pomiędzy rezerwacjami. Wiąże się to z koniecznością oczekiwania na wizytę na zewnątrz siedziby LGD. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości

sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.

3. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy składać:

- w 2 egzemplarzach w wersji papierowej

- 2 płyty CD (wraz z załącznikami, które posiada wnioskodawca w wersji elektronicznej)

- wniosek wraz z załącznikami powinien być ułożony jednolicie w każdym egzemplarzu, ZGODNIE Z LISTĄ ZAŁACZNIKÓW WSKAZANĄ WE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE B.IV informacja o załącznikach i zabezpieczony w sposób umożliwiający weryfikację kompletności i ilości złożonych załączników tj.: posiadać ponumerowane załączniki (zgodnie z listą jw.). Każdy załącznik powinien być spięty zszywaczem, by była możliwość sprawnego policzenia załączników.

-wnioskodawca powinien posiadać własny egzemplarz, na którym uzyska potwierdzenie wpływu.

Miejsce udostępnienia dokumentów:

1. www.duchgor.org

2. www.arimr.gov.pl

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom:

1. Spotkania i szkolenia - terminy szkoleń dla wnioskodawców podane będą na stronie: www.duchgor.org oraz profilu FB LGD Partnerstwo Ducha Gór - FB

2. Doradztwo indywidualne możliwe będzie dla osób, które uczestniczyły w szkoleniach i spotkaniach grupowych w okresie trwania konkursu.

3. Doradztwo prowadzone jest przez pracowników w biurze LGD: ul. 1 Maja 9 lok.2, 58-530 Kowary osobiście oraz w innych formach: e-mail, on-line (z wykorzystaniem aplikacji do komunikacji zdalnej), po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu, w dni robocze w godz. 08:00-16:00, zgodnie z Regulaminem świadczenia usług doradczych, tel. 75 644 21 65. Tryb świadczonego doradztwa będzie uzależniony od sytuacji pandemii Covid-19 oraz obu stron.

4. Warunkiem udzielenia doradztwa będą wstępnie wypełnione przez Wnioskodawcę co najmniej:  „Uzasadnienie zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru” oraz Biznesplan (treść w pliku Word, natomiast tabele finansowe w postaci tabel pomocniczych w pliku excel).

5. Równocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru ani doradztwo.

UWAGI dla wnioskodawców! Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc:

1. Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą pisemne upoważnienie do złożenia wniosku, w przeciwnym wypadku wniosek zostanie odrzucony na etapie oceny wstępnej.

2. Proszę wziąć pod uwagę, że LGD Partnerstwo Ducha Gór nie posiada poczekalni ani korytarza, w którym byłoby możliwe czekanie wnioskodawców czy porządkowanie dokumentów (w okresie wiosenno-letnim był wystawiony namiot i stolik, obecnie nie ma takiej możliwości). Oznacza to konieczność posiadania uporządkowanych składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich przyjęcie. Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki.

3. Zachęcamy do składania wniosków wcześniej niż w ostatnim dniu naboru. W ostatnim dniu przyjmowania wniosków proszę wziąć pod uwagę techniczne i logistyczne możliwości przyjmowania i rejestracji wniosków przez 2 pracowników do godz. 16.00. Po godzinie wskazanej w ogłoszeniu nie będzie możliwe przyjęcie żadnego wniosku.

4. Rada LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów oraz załączników.

5. W przypadku uzyskania przy ocenie operacji takiej samej liczby punktów o wyborze operacji do dofinansowania i pozycji na liście rankingowej, w ramach limitu środków przyznanych LGD na realizację poszczególnych zakresów operacji, decydują zasady wskazane w Regulaminie Rady Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór.

6. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji załącznikach znajduje się w ogłoszeniu. Prosimy pamiętać, że brak załączonych dokumentów, które wpływają na ocenę wg. lokalnych kryteriów i wpływają na liczbę przyznanych punktów powoduje brak możliwości przyznania punktów w tym zakresie. Nie ma żadnych możliwości ich uzupełnienia.

7. Wnioski wybrane przez LGD są przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski może wezwać do uzupełnienia braków tj. poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości. Na to jest bardzo krótki czas, a brak uzupełnienia w wyznaczonym terminie skutkuje odmową przyznania pomocy. Dlatego tak ważne jest jak najlepsze przygotowanie wniosku i wszystkich załączników.

8. Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do biura LGD przed złożeniem wniosku w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Dorota Goetz
Udostępnił: Dorota Goetz
Opublikowano: 21.01.2022 
Zmodyfikowano: