OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2019/G z dnia 28.02.2019 r. O POWIERZENIE GRANTÓW Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacja w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu

Pobierz treść ogłoszenia

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór działająca na terenie gmin: Janowice Wielkie, Mysłakowice, Podgórzyn, Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakres tematyczny naboru:

Wsparcie przyznawane jest na operacje w zakresie, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r poz. 772. z późn. zm.) tj. na wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego, wynikające ze Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Partnerstwa Ducha Gór na lata 2014-2020(23):

Cel główny: III. Włączenie i integrowanie społeczności lokalnych oraz podmiotów ekonomii społecznej wokół rozwoju własnych miejscowości w oparciu o zasoby, poprzez innowacyjność z poszanowaniem środowiska i klimatu do 2020(23) r.

Cel szczegółowy:  III.1. Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w rozwój obszaru, z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, z poszanowaniem środowiska i klimatu na obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór do 2020(23) r.

Przedsięwzięcie: III.1.2. Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacja   w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu

Wskaźniki:

 • produktu: liczba rodzajów inicjatyw edukacyjnych (wartość końcowa zgodnie z LSR – 10 szt.),
 • rezultatu: liczba osób biorących udział w inicjatywach edukacyjnych (wartość końcowa zgodnie z LSR – 500 osób).

 Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego:

 • inicjatywy edukacyjne na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacja   w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.

Termin składania wniosków: 15.03.2019 r. – 29.03.2019 r.

 Termin realizacji operacji:

Operację zrealizować należy w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy pomiędzy LGD a grantobiorcą.

Miejsce składania wniosków: 

Biuro LGD Partnerstwo Ducha Gór, ul. Konstytucji 3 Maja 25, 58-540 Karpacz, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

Tryb składania wniosków:

 1. Wniosek na formularzu opracowanym przez LGD o powierzenie grantu, wraz ze wszystkimi załącznikami przygotowuje grantobiorca.
 2. Wniosek składa się bezpośrednio tj. osobiście albo przez pełnomocnika (posiadającego pisemne pełnomocnictwo) albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji,  w biurze LGD, w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 3. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej nie będą rozpatrywane.
 4. Wniosek powinien być wypełniony elektronicznie.
 5. Wniosek wraz z załącznikami należy składać: w wersji papierowej -  w 2 egzemplarzach oraz w wersji  elektronicznej - 2 płyty CD (wraz z załącznikami).
 6. Wniosek wraz z załącznikami powinien być trwale spięty – umieszony  w skoroszycie/segregatorze i posiadać ponumerowane strony, co oznacza również ponumerowane stron danego załącznika.
 7. Wnioskodawca powinien posiadać własny egzemplarz, na którym uzyska potwierdzenie wpływu.
 8. Za moment złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do biura LGD.

Forma wsparcia: dotacja 

Wysokość maksymalna kwoty dotacji (grantu): 20 000 zł

Intensywność pomocy (poziom dofinansowania): 100 %

Limit środków w ramach naboru: 200 000 zł

Uprawnieni wnioskodawcy: 

 1. O wsparcie może ubiegać się podmiot będący: organizacją pozarządową zarejestrowaną w KRS.
 2. Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać, że: posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować lub posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.
 3. Podmiot ubiegający się o wsparcie musi posiadać numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”.
 4. Grantobiorca nie może prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wnioskowanej operacji.

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru oraz kryteria wyboru operacji:

 1. Złożenie kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu, terminie oraz w sposób wskazany w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym - wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ( Dz.U. z 2017 r. poz. 772 z późn. zm.).
 3. Zgodność wniosku z:  
 4. z warunkami udzielenia wsparcia określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772 z późn. zm.)
 5. Kryteriami:
 • Oceny Wstępnej Projektów Grantowych LGD Partnerstwo Ducha Gór – LSR 2014-2020,
 • Oceny Zgodności Projektów Grantowych z LSR 2014-2020 w zakresie celów wniosku (zgodność z celem głównym i celami szczegółowymi LSR przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników),
 • oceny zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020,
 • Lokalnymi Wyboru Projektów Grantowych LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach realizacji LSR 2014-2020 dotyczącymi przedsięwzięcia III.1.2. Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacja w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu oraz uzyskanie  min. 50 punktów jako przyjętą minimalną liczbę punktów.                                               
 • 6. Operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników.

 Informacja o dokumentach koniecznych do złożenia, w tym dokumentach potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru:

 1. Wniosek o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach podziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego prze społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego LGD Partnerstwo Ducha Gór.
 2. Załączniki wymagane przez PROW 2014-2020 – wzór formularza wniosku zawiera wykaz załączników.
 3. Oprócz załączników, o których mowa w pkt. 2 do wniosku należy załączyć :
 4. Uzasadnienie zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru operacji,
 5. Dokumenty wskazane w Liście Kryteriów Lokalnych w kolumnie 2, poświadczające spełnianie lokalnych kryteriów: „Opis/definicje” np: opracowania, artykuły, publikacje, raporty, analizy itp. (tylko wybrane strony z opisem jasno wskazującym tytuł dokumentu, autorów, wydanie itp. porozumienia, umowy oraz inne załączniki poświadczające spełnianie lokalnych kryteriów),
 6. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 7. Wzory formularza wniosku o powierzenie grantu oraz dokumentów, o których mowa w pkt. 3 lit. a) i c) opublikowane zostały na stronie internetowej LGD Partnerstwo Ducha Gór duchgor.org, zakładka Konkursy PROW 2014-2020 /Dla NGO → Do pobrana/ Projekty grantowe.

UWAGA! PO STRONIE WNIOSKODAWCY KONIECZNE JEST ZADBANIE O WŁAŚCIWE UDOKUMENTOWANIE SPEŁNIENIA DANEGO KRYTERIUM, PONIEWAŻ NA TEJ PODSTAWIE SĄ PRZYZNAWANE PUNKTY, ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZAWARTĄ W LIŚCIE KRYTERIÓW.

 Miejsce upublicznienia dokumentów/załączniki do ogłoszenia :

 Strona internetowa LGD Partnerstwo Ducha Gór  www.duchgor.org, zakładka Konkursy PROW 2014-2020 /Dla NGO → Do pobrana/ Projekty grantowe:

1Procedury oceny i wyboru w ramach projektów grantowych LGD Partnerstwo Ducha Gór

2. Kryteria zgodności projektów grantowych z LSR 2014-2020 LGD Partnerstwo Ducha Gór (załącznik nr 1 do Procedury oceny i wyboru grantobiorcy)

3. Lokalne Kryteria Wyboru Projektów Grantowych LGD Partnerstwo Ducha Gór  w ramach LSR 2014-2020 (załącznik nr 2 do Procedury oceny i wyboru grantobiorcy)

4. Karta oceny wstępnej projektów grantowych LGD Partnerstwo Ducha Gór   w ramach - LSR 2014-2020 (załącznik nr 3 do Procedury oceny i wyboru grantobiorcy)

5. Karta oceny zgodności projektów grantowych z LSR 2014-2020 w zakresie celów Wniosku (załącznik nr 4 do Procedury oceny i wyboru grantobiorcy)

6. Karta weryfikacji zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (załącznik nr 5 do Procedury oceny i wyboru grantobiorcy)

7. Karta oceny Lokalne Kryteria Wyboru projektów Grantowych LGD Partnerstwo Ducha Gór  w ramach realizacji LSR 2014-2020 (załącznik nr 6 do Procedury oceny i wyboru grantobiorcy)

8. Regulamin naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach PROW 2014-2020

9. Formularz wniosku o powierzenie grantu (załącznik nr 1 do Regulaminu naboru wniosków)

10. Uzasadnienie zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru operacji (załącznik do wniosku)

11. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ( załącznik do wniosku)

12. Umowa o powierzenie grantu

13. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

14. Zasady przekazania i rozliczenia grantu

15. Wzór wniosku o rozliczenie grantu w ramach projektu garntowego i sprawozdanie z realizacji

16. Karta monitoringu w okresie realizacji projektu

17. Karta monitoringu w okresie trwałości projektu

Miejsce upublicznienia innych dokumentów:

1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Partnerstwa Ducha Gór na lata 2014-2020(23) - strona internetowa LGD Partnerstwo Ducha Gór duchgor.org, zakładka Realizacja LSR 2014-2020 → LSR 2014-2020. (pobierz)

2. Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór - strona internetowa LGD Partnerstwo Ducha Gór duchgor.org, zakładka Realizacja LSR 2014-2020 → Procedury/Aktualne wersje procedur i regulaminów. (pobierz)

3. System wizualizacji LGD Partnerstwo Ducha Gór dotyczący Krainy Ducha Gór - strona internetowa duchgor.org, zakładka Konkursy PROW 2014-2020 → Dla Przedsiębiorcy/ Do pobrania. (pobierz)

4. Zasady Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Góra w zakresie informowania i rozpowszechniania informacji o otrzymanej pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie Działanie 19.2 LEADER - strona internetowa LGD Partnerstwo Ducha Gór duchgor.org, zakładka Realizacja LSR 2014-2020 → Procedury/Aktualne wersje procedur i regulaminów. (pobierz)

 Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom:

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników w biurze LGD Partnerstwo Ducha Gór, ul. Konstytucji 3 Maja 25, 58-540 Karpacz, w zakresie opracowywania wniosków wraz z załącznikami,  poprzez osobiste uczestnictwo osoby upoważnionej, reprezentującej wnioskodawcę, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu, w dni robocze w godzinach pracy biura w godz. 8.00-16.00, zgodnie z Regulaminem świadczenia usług doradczych, tel. 75 6442165. Równocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru oraz doradztwo.

UWAGI dla wnioskodawców. Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc:

 1. Wnioski o powierzenie grantu mogą być składane osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą pisemne upoważnienie do złożenia wniosku, w przeciwnym wypadku wniosek zostanie odrzucony na etapie oceny wstępnej.
 2. Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów (ponumerowanie stron każdego załącznika) , co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.
 3. Zachęcamy do składania wniosków wcześniej niż w ostatnim dniu naboru. W ostatnim dniu przyjmowania wniosków proszę wziąć pod uwagę techniczne i logistyczne możliwości przyjmowania i rejestracji wniosków przez 3 pracowników do godz. 16.00. Po godzinie wskazanej w ogłoszeniu nie będzie możliwe przyjęcie żadnego wniosku.
 4. Rada LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów wypełniając Karty oceny (załącznik nr 6 do Procedury oceny i wyboru projektów grantowych). Prosimy zapoznać się z Kartami oceny, które załączone zostały do ogłoszenia o naborze.
 5. Zgodnie z Procedurą oceny i wyboru grantobiorcy w ramach projektów grantowych LGD Partnerstwo Ducha Gór w przypadku, gdy dwa lub więcej Wniosków otrzyma taką samą liczbę punktów w zakresie kryteriów lokalnych ogółem, w pierwszej kolejności do dofinansowania będą rekomendowane Wnioski, które uzyskały większą liczbę punktów w kryteriach wymienionych w celach LSR tj. oparcie na zasobach, innowacyjność, ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, utworzenie miejsc pracy (w kolejności porządkowej występowania po sobie na karcie oceny, w kolejności występowania od góry), a następnie dalej wg. wymienionych kolejno według ważności innych kryteriów, których ważność jest ustalona już na arkuszu oceny(w ponumerowanej kolejności występowania od góry, z pominięciem wcześniej wymienionych kryteriów w celach LSR). W przypadku kiedy nadal dwa wnioski będą miały tę samą liczbę punktów o kolejności na liście będzie decydowała data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD – wsparcie otrzyma wniosek złożony wcześniej.
 6. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji załącznikach znajduje się      w ogłoszeniu.  Prosimy pamiętać, że brak załączonych dokumentów, które wpływają na ocenę wg. lokalnych kryteriów i wpływają na liczbę przyznanych punktów powoduje brak możliwości przyznania punktów w tym zakresie.
 7. Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do biura LGD w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.
 8. Podstawowe akty prawne znajdują się na naszej stronie w zakładce: Podstawy prawne
 9. Księga wizualizacji PROW 2014-2020 znajduje się na stronie www Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  ______________________________________________
  Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Marta Ogrodowczyk
  Udostępnił: Agnieszka Mandziej
  Opublikowano: 28.02.2019 r. 
  Zmodyfikowano: